шпаргалка

Економічне відтворення і циклічність

[ Назад ]


Економічне відтворення – процес безперервного повторення виробництва.

В ході відтворення замість використаних виробляються нові засоби виробництва і пред-мети споживання, відновлюється робоча сила, між учасниками виробничого процес знову встановлюються виробничі відносини.Просте відтворення – повторення нових актів виробництва в незмінних масштабах. При цьому типі відтворення економіка з року в рік виробляє одну і ту ж кількість засобів ви-робництва (тільки для заміни використаних), предметів споживання для населення, залу-чає одну і ту ж кількість робочої сили незмінного рівня кваліфікації. Відповідно, в цьому випадку не спостерігається і еволюції виробничих відносин.Розширене відтворення – процес повторення актів виробництва в наростаючих масштабах. Це означає, що зростає виробництво товарів і послуг, залучається все більше робочої сили, удосконалюється система економічних відносин.Розрізняють два типи розширеного відтворення – екстенсивний і інтенсивний.

Екстенсивному типу розширеного відтворення властиве нарощування обсягів виробниц-тва за рахунок залучення додаткової кількості факторів виробництва на старій технічній та технологічній основі. При цьому і робоча сила залишається на старому рівні освіти та кваліфікації. Це затратний, низький за ефективністю шлях розвитку.Інтенсивному типу розширеного відтворення властиве нарощування обсягів виробниц-тва за рахунок впровадження нових, більш продуктивних засобів виробництва, заощад -ливих технологій, робочої сили високої кваліфікації, прогресивних форм економічних відносин.4. Причини і сутність циклічного розвитку виробничої активності.

Зростання економіки відбувається не у вигляді регулярного, стабільного нарощування масштабів виробництва, а шляхом циклічних коливань – через підйоми і спади - повторюваність яких має певну закономірність і назива-ється економічним циклом.

Економічний цикл – це інтервал в процесі розвитку економіки на протязі якого вона проходить еволюцію від одного підйому до наступного і включає чотири фази:

1.Фаза спаду – зменшення обсягу виробництва, зростання безробіття, падіння цін, розо-рення підприємств тощо.

2. Фаза депресії – подальший спад припиняється, але всі інші показники – прибутковість, ціни, заробітна плата, ринковий попит тощо - на низькому рівні.

3.Фаза пожвавлення – для покращення свого становища підприємства пробують обно-вити продукцію, застосовують нову техніку, технології, залучають більш кваліфіковану робочу силу. Це породжує попит на продукцію галузей, які виробляють нове устаткуван-ня, матеріали і тому подібне, що викликає пожвавлення виробництва в цих галузях.

4.Фаза зростання – характеризується нарощуванням виробництва в галузях, пов’язаних з тими, в яких почалося пожвавлення – сировинних, легкій, харчовій та інших.Причини циклічності розвитку. Види циклів

В реальній економіці циклічність виробництва має дуже складний характер оскільки на неї впливають багато чинників серед яких виділяють:

І. Неекономічні фактори

- політична ситуація (стабільність-нестабільність)

- стан психології населення країни

- кліматичні коливання (кількість опадів, урожайність, температурний режим)ІІ. Економічні фактори

1. Протиріччя між виробництвом і споживанням.

2. Протиріччя між високим рівнем організації виробництва на кожному окремо взятому підприємстві і відсутністю централізованого регулювання всієї національної економіки.

3. Високий рівень кредитування процесу споживання.

4. Необхідність періодичної заміни основного капіталу.Види економічних циклів. Їх можна об’єднати в дві групи:

І група. Об’єднує цикли по сфері охоплення економіки :

1. Криза перевиробництва – охоплює все національне господарство.

2. Часткові кризи – охоплює певну сферу економіки.

3. Галузеві кризи. Криза окремої галузі.

4. Структурні кризи – кризи пов’язані з порушенням зв’язків взаємозалежних галузей.

ІІ група. Об’єднує цикли по їх протяжності.

1. Короткі цикли мають протяжність 3-5 років. Їх наявність пов’язана з використанням та оновленням запасів матеріальних цінностей.

2. Протяжність 8 -12 років. Наявність його обґрунтовується оновленням основного капіталу.

3. Будівельні цикли. Протяжність 18-25 років і пов’язують його з процесами в житловому будівництві.

4. Довготермінові (вікові) цикли. Протяжність 45- 56 років.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |