шпаргалка

СНР і макроекономічні показники

[ Назад ]


1.Система національних рахунків (СНР).

Система національних рахунків – комплекс балансових таблиць у формі бухгалтерських рахунків, які характеризують кругообіг товарів і доходів у процесі безпосереднього вироб-ництва, обміну, розподілу і кінцевого споживання в межах національної економіки.Існує шість груп основних рахунків в системі національних рахунків (СНР) :

1. Рахунок благ

2. Рахунок послуг і виробництва товарів

3. Рахунок доходів і споживання

4. Рахунок споживання

5.Рахунок створення вартості поза виробництвом (дооцінка)

6. Відкриваючий і закриваючий баланси

Всі рахунки об’єднуються в зведену економічну таблицю (ЗЕТ).2.Основні макроекономічні показники

Стан національного господарства відображається в системі показників, які зібрано в три групи :

1. Потокові показники відображають обсяги благ (товарів і послуг), реалізованих одними суб’єктами економічної діяльності іншим за певний період діяльності (як правило рік). До них відносять:

ВВ – валовий випуск;

ВВП – валовий внутрішній продукт;

ВНП – валовий національний продукт;

ЧНП – чистий національний продукт;

НД – національний доход;

Багато інших.

2. Показники запасів – економічні величини, які відображають зміну обсягів цін-ностей, яка відбулася внаслідок виробництва, споживання і нагромадження за певний час на певну дату. До них відносять, наприклад показники майна підпри-ємств, національне багатство, обсяги грошових заощаджень тощо.

3. Показники економічної кон’юнктури – величини, в яких відображається дина-міка господарських процесів (ділової активності) за певний інтервал часу. Це такі показники як процентна ставка на кредити і депозити, рівень інфляції, рівень без-робіття, темпи зростання цін, темпи приросту НД тощо.Вимір потокових макроекономічних показників базується на вимірі валового випуску.

Валовий випуск (ВП) – сума вартості всіх благ (товарів і послуг) вироблених суб’єктами господарської діяльності за певний час (рік). Цей показник є базовий, але містить великий недолік – повторний облік.

Маємо:

1. Проміжні продукти – товари, які вживають для подальшої переробки.

2. Кінцевий продукт, готовий для споживання.ВНП – сукупність вартості усіх товарів і послуг кінцевого споживання, виготовлених на-ціональними суб’єктами господарської діяльності як на території країни, так і за її межа-ми.ВВП – сукупність вартості усіх товарів і послуг кінцевого споживання, виготовлених на території країни резидентами господарської діяльності. Проміжні продукти зарахову-ються до складу ВВП лише в випадку їх експорту.

Існує 2 основні способи виміру ВВП :

1.За витратами. ВВП =С+І+G+NE. В товарному виробництві витрати одних суб’єктів – дохід інших.

С – витрати домогосподарств на придбання товарів і послуг.

І – інвестиції (витрати) підприємств.

G – витрати уряду (держави) на закупівлю товарів і послуг на ринку.

NE – чистий експорт (різниця між імпортом і експортом).2. За доходами. ВВП =W + P + І + A.

W – заробітна плата

P – доходи від власності (прибуток підприємств, відсотки на вклади, рента тощо)

I – непрямі податки (акцизи, ПДВ, митні збори тощо)

A – амортизаційні відрахування.Чистий валовий продукт (ЧНП) = ВВП – Амортизаційні відрахування поточного року.Національний дохід (НД) = сума фактичних доходів; різниця між чистим національним продуктом (ЧНП) і непрямими податками.

Непрямі податки –податки, які сплачуються виробниками продукції, але включаються в ціну і фактично стягуються з покупців –акцизи, ПДВ, мито і тому подібне.Номінальний і реальний ВВП.

У будь-якій економіці обсяги ВВП кожного року змінюються. Ці зміни пов’язані з двома основними чинниками :

1. Змінами фізичних обсягів виробленої продукції

2. Зміни цін на продукцію

Для виміру потокових показників можна використовувати ціни поточного року(фактичні) і ціни базового (порівняльного) року . В зв’язку з тим, що внаслідок різних чинників фак-тичні ціни постійно змінюються для порівняння ВВП, виробленого в різні роки необхідно його вимірювати в цінах якогось певного періоду (базового року).

Таким чином можливі два види вимірювання потокових макроекономічних показників – реальний і номінальний.

Реальний вимір макроекономічних показників – вимір в цінах базового періоду.

Номінальний вимір - в цінах поточного року.

Для очистки впливу інфляції на обсяги ВВП використовують особливий коефіцієнт – де-флятор.

Дефлятор = (Рівень цін поточного року/Рівень цін базового року) Х 100%

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |