шпаргалка

Інфраструктура, моделі ринку

[ Назад ]


3. Інфраструктура ринку.

Інфраструктура ринку – це сукупність пов’язаних між собою інститутів (спе-ціалізованих закладів, установ), що діють в межах особливих ринків і забез-печують їх нормальне функціонування.

До згаданих інститутів відносяться банки, товарні та фондові біржі, інвес-тиційні фонди, страхові компанії тощо. Їх завдання – збереження переда-них їм матеріальних і фінансових коштів, проведення операцій з ними відпо-відно до вказівок власників тощо.4. Ринкова система.

Під ринковою розуміють таку економіку, яка базується на приватній влас-ності, в якій економічні рішення приймаються самостійно господарюючими суб’єктами маючи на меті отримання найбільшої вигоди (прибутку).

Досягнення цієї мети здійснюється на ринку, в процесі реалізації товарів та послуг.5. Моделі ринкових систем.

Сучасне ринкове господарство розвинутих країн засноване на взаємодії:

- приватного і державного секторів;

- ринкового механізму саморегулювання і державного регулювання

економіки.

В залежності від співвідношення вказаних структур та пріоритетних задач, що вирішуються урядами, розрізняють наступні моделі сучасного ринкового господарства:

- соціальне ринкове господарство (захист інтересів широких верств населення)

- змішана економіка (Створення умов для функціонування всіх форм власності)

- корпоративну економіку (Першочергова підтримка крупного капіталу)Переваги ринкової системи:

1. Дає можливість всім суб’єктам ринку самостійно приймати рішення.

2. Встановлює економічну відповідальність кожного суб’єкта (крім держави) за наслідки своєї діяльності.

3. Сприяє розвитку економічного змагання (конкуренції) між суб’єктами

господарської діяльності.Недоліки ринкової системи.

1. Не сприяє збереженню навколишнього середовища та не відновлюваних ресурсів.

2. Породжує монополізм як знищення конкуренції

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |