шпаргалка

Суть, структура, класифікація ринку

[ Назад ]


1. Сутність ринку та його структурні елементи.

Ринок в теоретичному розумінні – це система економічних відносин між окремими суб’єктами, які здійснюють господарську діяльність з приводу ку-півлі та продажу товарів та послуг на принципах конкуренції та вільного ви-бору.Ознаки класичного ринку.

1. Основа господарської системи – приватна власність на фактори виробниц-

тва.

2. Велика кількість незалежних товаровиробників.

3. Вільна конкуренція:

- необмежений вхід і вихід з ринку суб’єктів виробничої діяльності.

- встановлення цін під впливом попиту і пропозиції.

- велика кількість самостійних споживачів.

- стихійне регулюванням пропорцій відтворення виробництва.

- вільний перелив капіталів як в межах окремих галузей, так і між галузями.До основних суб’єктів ринкової системи належать:

1. Домогосподарства – група людей, які об’єднують свої доходи, мають спільну власність та разом приймають економічне рішення. Найхарактер-ніший приклад домогосподарства – сім’я.2. Підприємства – будь-які господарюючі суб’єкти, що займаються виробни-чим споживанням ресурсів та виробляють товари чи послуги заради отри-мання прибутку. Підприємство – суб’єкт, який самостійно приймає рішення про випуск продукції, придбання ресурсів, ціни та ринки збуту і керується метою максимізації прибутку.3.Держава. У мікросистемі розглядається як сукупність органів влади, що є координатором та регулятором економічного життя. Органи влади прийма-ють рішення, які стосуються всієї економіки, розпоряджаються державною власністю.4.Окремі індивіди – особи, які є споживачами благ, власниками ресурсів і робочої сили.Сутність ринку проявляється через його функції:

1.Забезпечення зв’язку між виробниками і споживачами, формування ціліс-ної національної економічної системи.

2.Здійснення формування вартості товарів та послуг і вираження їх в ринко-вій вартості.

3. Спонукання виробників товарів і послуг до зниження індивідуальних ви-трат, підвищення якості(суспільної корисності) товарів.

4. Регулювання пропорцій між різними сферами та галузями економіки, при-ведення у відповідність попиту і пропозиції.

5. Сприяння контролю суспільства (споживачів) за виробництвом.

6. Посилення конкуренції між виробниками товарів і послуг в межах націо-нальної і світової економіки.

2. Класифікація ринків.

Ринок – явище надзвичайно складне і динамічне. Вживати поняття «ринок»

Економічне призначення об’єктів ринкових відносин: споживчих товарів та послуг; засобів виробництва; праці; інвестицій; фінансовий; цінних паперів; золота.

Географія розповсюдження: місцевий; регіональний; національний; світовий.

Ступінь обмеження ринкової свободи: вільна конкуренція; монополістична конкуренція; монопольний ринок; регульований ринок.

Характер продажу: оптовий; роздрібний.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |