шпаргалка

Акціонерні підприємства, акції

[ Назад ]


3. Акціонерний капітал та акціонерні підприємства.

Акціонерне підприємство – підприємство капітал якого сформовано за ра-хунок продажу акцій (або облігацій).

Акція – цінний папір (документ), який засвідчує факт вкладення капіталу в дане підприємство, дає право на участь в управління підприємством та отри-мання частки доходу (дивіденд) від функціонування підприємства.Головним органом управління акціонерного підприємства є збори акціоне-рів. На них визначаються основні моменти функціонування підприємства: вибирається директорат, визначається інвестиційна політика, встановлюється частка прибутку, яка розподіляється серед акціонерів тощо.

Рішення на зборах проводяться голосуванням. Кожна акція має певну кіль-кість голосів. Приймається та пропозиція за яку подано 50 % плюс один голос з числа учасників правомочних зборів.Особливості функціонування акціонерних підприємств.

1. Дозволяє проводити акумуляцію вільних коштів в дуже широкому спектрі грошових сум шляхом випуску акцій ціною від кількох до тисяч доларів.

2. Залучає до управління економікою широкі верстви населення.

3. Заохочення персоналу підприємств продажем акцій на пільгових умовах або безкоштовним врученням акцій дозволяє створити клімат співробітни-цтва між адміністрацією і колективом.

4. Зростання курсу акцій в порівнянні з номінальною ціною дозволяє от- римати доход не тільки у вигляді дивіденду, а і у вигляді різниці між зат-ратами на придбання та ціною продажу акцій.4. Курс акцій і чинники, що його визначають.

Акції продаються і купуються на фондових біржах. Сума, яка зазначена на акції називається її номінальною ціною. Фактична сума за яку продається

акція називається курсом акції.

Курс акції залежить від доходу (дивіденду), який виплачують на акцію, та відсотку, що виплачується на банківські депозити.

Д

Ка = ------- х 100 %

В %

Де:

Ка - курс акції

Д - дивіденд, що виплачують на акцію

В% - банківський відсоток на депозит.

Для того, щоб отримати право продажу акцій на біржі підприємство повинне виконати ряд умов, які в розвинутих країнах жорстко регулюються законо-давством. Так, підприємство на протязі кількох років повинне публікувати інформацію про результати своєї діяльності в відкритій пресі. Перед тим як зареєструвати акції на біржі проводиться перевірка достовірності опубліко-ваної інформації, а самі вони проходять процедуру лістингу.

Лістинг – внесення акцій компанії, що пройшли експертну перевірку, до спи- ску акцій, які котируються на цій біржі.

Котирування акцій – встановлення ринкової ціни акції на фондовій біржі.

Всі операції з акціями на біржі здійснюються тільки відповідними співро-бітниками біржі – брокерами.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |