шпаргалка

Підприємство і їх види, підприємництво

[ Назад ]


1. Підприємства і їх основні види.

Підприємство – це поєднання робочої сили і засобів виробництва з метою ведення господарської діяльності в ході якої виникає система економічних відносин. Економічні відносини виникають як всередині підприємства, так і між підприємством та іншими агентами виробничого процесу.Види підприємств.

1. Приватні індивідуальні – засновані на власності однієї особи.

2. Приватні колективні – засновані на власності окремої групи осіб.

3. Державні – засновані на власності, яка належить державі (суспільству)

4. Змішані – підприємства, в яких представлені різні форми власності (при-ватна, державна тощо).

.

В площині організаційно-правової форми існує багато видів підприємств серед яких найчастіше зустрічаються:

- СПД – суб’єкти господарської діяльності без створення юридичної особи;

- приватні підприємства (ПП)- юридична особа в якій засновник одна фізич-

на особа;

- товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ);

- акціонерні товариства в формі ВАТ і ЗАТ ( серед засновників цих підпри-

ємств можуть бути фізичні особи, юридичні особи, держава, міжнародні

організації).2. Підприємництво.

Підприємництво – особлива форма прояву творчих здібностей людині в сфері економічної діяльності. Характеризується здібністю до новаторства в виробництві, що проявляється в: відкриття нових організаційних форм ви-робництва, ринків збуту і факторів виробництва, застосування нових тех.-нологій тощо.В теорії виокремлюють такі основні завдання (функції) підприємництва: Новаторська – сприяння генерації і просуванню нових ідей(технічних, еко-номічних, управлінських тощо).

Організаційна – впровадження нових форм організації виробництва.

Господарська – найбільш раціональне використання всіх наявних ресурсів.

Соціальна – сприяння вирішенню проблем, які прямо не торкаються вироб-ництва, але є важливими як для членів колективу підприємства, так і оточую-чих.

Особистісна – реалізація підприємцем своїх намірів, досягнення мети, яка виділяла його як унікальну особу.Для того, щоб могли сформуватися і реалізуватися здібності до підприємни-цтва потрібні певні суспільні умови: право на приватну власність, дер-жавний захист власності, право вільного вибору сфери та масштабів діяльності тощо.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |