шпаргалка

Оборот і суність капіталу

[ Назад ]


Оборот капіталу.

Здійснюючи рух від початкової форми до отримання прибутку промисловий капітал проходить три стадії:

І стадія. Здійснюється в сфері обігу.

Зв

Г - Т

Рс

ІІ стадія. Сфера безпосереднього виробництва:

Зв

Т - В.......В – Т

РсЗасоби виробництва в ході виробничого споживання переносять свою вар-тість на новий товар. В залежності від способу переносу вартості виділяють основний та оборотний капітал.Оборотний капітал – та частина авансованого капіталу, яка витрачається на придбання тих засобів виробництва, що повністю споживаються в ході одно-го виробничого циклу (сировина, матеріали, енергія тощо), а свою вартість повністю переносять на новий товар.Основний капітал - та частина авансованого капіталу, яка витрачається на придбання тих засобів виробництва, що функціонують на протязі багатьох виробничих циклів, і свою вартість переносять на новий товар по частинах, пропорційно моральному та фізичному зносу.Процес поступового перенесення вартості основного капіталу на новий про-дукт пропорційно зносу називають амортизацією.Існує два види зносу – моральний та фізичний. Моральний знос – знецінен-ня основного капіталу зумовлене появою нових, більш прогресивних засобів виробництва. Фізичний знос – поступова( і наростаюча) втрата здатності ос-новного капіталу виконувати свої функції.

Частка вартості основного капіталу, яка переноситься на новий капітал взята в процентному виразі називається нормою амортизації.

На відміну від інших складових капіталу робоча сила не переносить свою вартість на нову продукцію, а створює нову вартість, при цьому більшу ніж та, яку було потрачено на її найм.ІІІ стадія. Здійснюється в сфері обігу. Новий товар реалізується і в результа-ті отримують суму грошей більшу, ніж була авансована.Т – Г (Г + D)

В результаті завершальної стадії отримують авансовані кошти – Г – і прибуток – D, заради якого здійснювались всі операції.

3. Сутність капіталу. Політекономічний аспект.

Капітал – система економічних відносин між власником капіталу і найма-ною робочою силою в ході функціонування якої власник капіталу привлас-нює новостворену додаткову вартість

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |