шпаргалка

Гіпотеза в конкретному соціологічному дослідженні.

[ Назад ]

Важливим складовим елементом теоретико-методологіч-ного розділу програми конкретного соціологічного досліджен¬ня є розробка та формулювання робочих гіпотез.

Гіпотеза - це обґрунтоване наукове припущення для по¬яснення відношень, фактів, явищ, які безпосередньо не спо¬стерігаються. У процесі дослідження гіпотеза має бути чи підтвердженою, чи спростованою. Гіпотези, що підтвер¬дилися під час дослідження, стають теорією, збагачують науку новими знаннями та можуть бути використані у практич¬ній діяльності. Якщо гіпотеза виявилася спростованою, це не означає, що дослідження було марним. Отримані знан¬ня можуть стати поштовхом до формування нових гіпотез або для розробки нових напрямків дослідження.

Розрізняють такі основні процедури побудови гіпотез: висунення гіпотез, формування гіпотез та їх перевірка.

Гіпотези розробляються у два етапи: у процесі розробки програми, а також після "пілотажу" - пробного дослідження, коли гіпотези уточнюються, корегуються, доповнюються чи висуваються нові.

Вимоги, котрим повинна відповідати гіпотеза:

• гіпотеза не може містити понять, які не мають емпірич¬них індикаторів (тобто попередньо непроінтерпретованих), інакше вона не може бути перевіреною;

• гіпотеза не повинна суперечити отриманим раніше знан¬ням і встановленим фактам;

• гіпотеза має бути простою та не містити умов і при¬пущень, які утруднюють її розуміння;

• гіпотеза повинна бути такою, що перевіряється за сучас¬ного рівня знань та методичних можливостей;

• гіпотези в дослідженні мають бути об'єднані в систему доведень висунутого пояснення.

Гіпотези класифікують за різними підставами. Так, виходячи із завдань дослідження, розрізняють основні й неосновні гіпо¬тези; за ступенем узагальненості виокремлюють висхідні гі¬потези та гіпотези-наслідки; за порядком висунення розріз¬няють первинні та вторинні гіпотези; за змістом гіпотези можуть бути описові, пояснювальні й гіпотези на прогноз.

Гіпотетичне знання має ймовірний характер і потребує все¬бічного обгрунтування та перевірки, що й має бути досягнуто в процесі емпіричного соціологічного дослідження.КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |