шпаргалка

Генеральна та вибіркова сукупності в конкретному соціологічному дослідженні. Різновиди вибірок.

[ Назад ]Усі конкретні соціологічні дослідження умовно можна поділити на дві великі групи: суцільні, коли об'єкт до¬слідження вивчається повністю, без будь-яких виключень; вибіркові, коли досліджується лише певна частина об'єкта, відібрана за спеціальними ознаками, а висновки поширю¬ються на весь об'єкт.Класичними прикладами суцільних до¬сліджень є загальнонаціональні переписи населення чи ре¬ферендуми. Суцільні дослідження, зазвичай, мають обмежене використання та застосовуються у прикладній соціології досить рідко, лише в тих випадках, коли об'єктом досліджен¬ня є невелика кількість людей (наприклад, студенти певного навчального закладу, працівники певного підприємства тощо).

Більшість же конкретних соціологічних досліджень мають не суцільний, а вибірковий характер. Він дає змогу забез¬печити економічність досліджень і їх надійність за умов ви¬користання специфічної методики й техніки.

Розрізняють генеральну та вибіркову сукупності.

Генеральна сукупність - це вся множина соціальних об'єктів, які підлягають вивченню. Інколи генеральну су¬купність ще називають популяцією.

Вибіркова сукупність - це частина генеральної сукупності, що відображає та відтворює основні характеристики остан¬ньої і є її зменшеною моделлю. Наприклад, соціолог має на меті вивчити політичні вподобання студентської молоді України. Генеральна сукупність визначається цілями до¬слідження, а отже, її складають усі представники студентської молоді України. Вибіркова ж сукупність визначається за допо¬могою математичних методів і повинна репрезентувати за своїми основними характеристиками генеральну сукуп¬ність. Приміром, американський Інститут суспільної думки Дж. Геллапа, опитуючи близько двох тисяч респондентів, відібраних за певними критеріями (стать, вік, освіта, при¬буток, професійна приналежність, раса, місце проживання, величина населеного пункту тощо), отримує достовірні дані про все американське населення.

Вибіркове опитування значно зменшує кошторис соціо¬логічного дослідження та скорочує строки його проведення. Розрізняють кілька типів вибірки, розглянемо основні з них. Імовірнісна вибірка - варіант випадкової вибірки, що застосовується, коли відбір здійснюється на основі прин¬ципу випадковості, що забезпечує рівні можливості кожному з елементів генеральної сукупності потрапити до вибіркової сукупності.

Найчастіше ймовірнісну вибірку формують, користуючись таблицею "випадкового числа", лотерейним методом, за алфа¬вітним списком, добором за датами народження, за прізвища¬ми, що починаються з певної літери тощо.

Гніздова вибірка - це варіант випадкової вибірки, за якою відібрані об'єкти нагадують гнізда (кластери) більш дрібних одиниць. Гніздова вибірка має широке застосування при по¬будові територіальної вибірки. Після відбору невеликої кількості територіальних об'єктів (населених пунктів, районів, житлових кварталів, вулиць, будинків, під'їздів) проводиться суцільне опитування їхніх мешканців. Бажано, щоб розбіж¬ності між гніздами були мінімальними, а одиниці, що їх склада¬ють, по можливості неоднорідними, до того ж більша кількість малих гнізд доцільніша за невелику кількість великих.

Систематична цілеспрямована неймовірнісна вибірка за¬стосовується, якщо відбір людей з генеральної сукупності здійснюється на основі заданого принципу. Наприклад, при проведенні електоральних досліджень у певному регіоні вибіркова сукупність становить, припустимо, 2000 осіб, а ге¬неральна - 200 000 осіб. Крок вибірки визначається поділом генеральної сукупності на вибіркову. У наведеному прикладі він дорівнює 100. Це означає, що, починаючи з будь-якого номера загального списку (визначається довільно), опитується кожний сотий виборець.

Стратифікована розшарована районована вибірка за¬стосовується, якщо відбувається попередній розподіл гене¬ральної сукупності на більш-менш однорідні частини, шари, верстви, а потім здійснюється відбір одиниць усередині цих частин.

Властивість вибіркової сукупності відтворювати основні характеристики генеральної називають репрезентативністю. Вислів "репрезентативне соціологічне дослідження" означає, що вибіркова сукупність, яка досліджувалася, відображає основні параметри генеральної сукупності та є її зменшеною моделлю, а висновки дослідження вибіркової сукупності можуть бути поширені на всю генеральну сукупність.

Різниця розходження, що об'єктивно існує між характери¬стиками генеральної та вибіркової сукупностей, називаються помилкою репрезентативності.

Ймовірність помилки репрезентативності зменшується завдяки збільшенню обсягу вибірки, а також унаслідок удоско¬налення процедури складання вибірки із застосуванням математичних методів.КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |