шпаргалка

Сутність конфлікту, його види

[ Назад ]Сутність конфлікту

В дослідженнях вітчизняних вчених до останнього часу підкреслювалася перш за все об єктивна, матеріально-економічна та класова сутність конфлікту, згідно з якою вся суспільно-економічна діяльність, в тому числі і поведінка людей, обумовлена їх місцем в системі суспільного виробництва та їх конкретними економічними інтересами. Ця позиція не викликає заперечень, але не пояснює всього різномаїття такого соціального явищя як конфлікт. Категорія конфлікт – поняття широкого значення, яке вживається в фізичному, біологічному, філософському і соціальному світі і тому суть соціального конфлікту можна визначити так:

Соціальний конфлікт є соціальне зіткнення суспільних сил, окремих груп чи осіб, які мають на меті придушити чи знищити протилежні (ворожі) сторони.

Види соціальних конфліктів. Проблема класифікації соціальних конфліктів не вирішена остаточно. Проте значна частина дослідників визнає, що спершу слід визначити критерій класифікації. Якщо за основу беруться особливості опонентів, то можна виділити конфлікти: між особові, між малими та великими соціальними групами, міжетнічні та міждержавні. Якщо за основу класифікації взяти сфери суспільного життя, то можна говорити про політичні, економічні, ідеологічні, соціальні, соціокультурні, сімейно-побутові, між особистісні конфлікти. У залежності від мотивацій конфлікту, дослідники виділяють три блоки соціальних конфліктів: а) з приводу розподілу владних повноважень та позицій; б) з приводу розподілу матеріальних ресурсів; в) з приводу лобіювання тих чи інших світоглядних вартостей, важливих життєвих установок.

Один і той самий конфлікт може втягувати в протистояння найрізноманітніші рі-вні сторін. В процесі виникнення і розвитку один вид конфлікту може нашаровуватися на інший, утворюючи складний конфлікт, що складається одразу з декількох видів конфлікту.

Існують складні конфлікти, в яких одночасно взаємодіють різні сторони, їх інте-реси, а також різні типи конфліктів. При цьому одна сторона може бути у співдружності з іншою стороною, в коаліції з третьою, в жорсткому конфлікті з четвертою, в ней-тралітеті з п’ятою. І це в той самий час коли кожний з названих суб’єктів вибудовує власні стосунки з перерахованими гравцями.

Соціальний конфлікт у залежності від форми, методів та інтенсивності протидії, поділяються на насильницькі та ненасильницькі; відкриті, приховані, латентні; інтен-сивні та тихоплинні. В залежності від масштабів розповсюдження – локальні та широ-комасштабні.КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |