шпаргалка

Базові компоненти соціального життя і соціальна взаємодія

[ Назад ]

Елементарною частиною будь-якої соціальної діяльності людей є соціальна дія. Термін цей запровадив у соціологію М. Вебер, який розумів соціальну дію як таку, що є усвідом¬леною та співвідносною з діями інших людей або зорієнто¬ваною на них.

Структура соціальної дії така:

• дійова особа;

• потреба в активізації поведінки;

• мета дії;

• методи дії;

• інша дійова особа, на яку спрямовано дію;

• результат дії.

Беручи до уваги те, що соціальна дія завжди усвідомлена, необхідно знати, що спонукає людину до неї. Тож постає питання мотивації.

Мотивація—це сукупність факторів, які спонукають до дії. Передовсім, це потреби, що можуть бути фізіологічними (їжа, відпочинок, секс та ін.), а також потреби в безпеці, спілку¬ванні, визнанні, статусі тощо.

Соціальна дія є кроком до формування соціальної взаємодії. Чинячи соціальну дію особа відчуває на собі дію інших, а отже, відбувається обмін діями, тобто соціальна взаємодія.

Соціальна взаємодія - це система взаємозумовлених соціальних дій. Вони пов'язані циклічною причиновою за¬лежністю, коли дії однієї особи є одночасно причиною та на¬слідком відповідних дій іншої особи. Найбільш загальними типами взаємодій є співробітництво та суперництво.

Соціальні взаємодії пов'язані зі взаємними очікуваннями певного типу поведінки стосовно одне одного. Такі очікування можуть бути епізодичними, невизначеними чи стійкими та сталими.

Якщо взаємодії набувають стійкого характеру, взаємні очікування індивідів постійно змінюються й водночас ви¬никають стійкі соціальні очікування, що надають взаємодії досить упорядкованої та передбачуваної форми. Такі впо¬рядковані та стійкі взаємодії називаються соціальними від¬носинами.

На думку сучасних соціологів, основою формування соціальних відносин є цінності.

Важливими елементами соціального життя є соціальні групи. Соціальна група - це стійка сукупність людей, котрі взаємодіють між собою та здійснюють спільну діяльність для задоволення особистих, колективних і суспільних інте¬ресів та цілей.

Р. Мертон виділяє такі ознаки соціальної групи:

- взаємодія;

- членство;

- ідентичність.

Для існування суспільства необхідно закріпити певні соціальні відносини, зробивши їх обов'язковими для членів суспільства чи соціальної групи. Це стосується тих відносин, які відображають задоволення потреб, необхідних для існу¬вання цілісної соціальної групи. Цю функцію виконують соціальні інститути.

Соціальні інститути - це стабільна й інтегрована сукуп¬ність соціальних зв'язків, норм, ролей і статусів, цінностей та вірувань, які регулюють усі сфери суспільного життя.

Головним завданням соціальних інститутів є задоволення основних життєвих потреб. Отож соціологи виділяють п'ять соціальних інститутів:

1) інститут сім'ї та шлюбу (потреба у відтворенні люд¬ського роду);

2) політичні інститути (потреба в безпеці та соціальному порядку);

3) економічні інститути (потреба у виробництві матеріаль¬них цінностей);

4) освітні інститути (потреба в соціалізації, переданні знань, досвіду);

5) інститут релігії (задоволення духовних потреб).КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |