шпаргалка

. Об'єкт і предмет соціології як науки. | Надрукувати |

[ Назад ]14.12.06

Етимологічно слово "соціологія" походить від таких складо¬вих: лат. societas - суспільство, socius - товариш, компаньйон і грецьк. logos - слово, наука, вчення. Соціологія належить до групи наймолодших наук, її вік ще не досяг навіть двохсот років. Виникла вона в середині XIX ст. Одним із фундаторів соціології як науки вважають французького філософа, пред¬ставника позитивізму Огюста Конта - людину, котра дала ім'я новій науці.

Кожна наука має власний об'єкт і предмет дослідження. Об'єкт будь-якої науки - це емпірично (у досвіді) дана об'єктив¬на реальність, на яку спрямовується увага науковця, дослідника, і керований ними процес дослідження. Об'єкт науки може бути однаковим для багатьох наук. Якщо говорити про соціологію, то вже етимологія цього слова дає можливість припустити, що об'єктом соціології є соціальна реальність, або суспільство. Водночас суспільство є об'єктом дослідження й інших наук, зокрема: історії, філософії, культурології, психології, економі¬ки, демографії, політології тощо. Проте ці науки, маючи спільний об'єкт дослідження, суттєво різняться предметом дослідження.

Предмет науки - це певні специфічні елементи, власти¬вості, відносини об'єкта, що мають бути відтворені в мисленні.

Визначальним є підхід, згідно з яким автори обирають базове, ключове, основоположне поняття, за допомогою якого визначають предмет соціології.

Так, відомий російський учений С. Фролов розглядає соціо¬логію як науку, що вивчає "структури суспільства, їхні елементи й умови існування, а також соціальні процеси, що від¬буваються в цих структурах".

Трактуючи соціологію як один зі способів набуття знань про людей, американський соціолог Н. Смелзер визначає її як "наукове вивчення суспільства та соціальних відносин"*.

Російсько-американський учений П. Сорокін підкреслює, що соціологія є генералізуючою наукою, котра вивчає "най¬більш загальні властивості явищ взаємодії людей".

Сучасний український соціолог В. Піча визначає соціо¬логію як науку "про тенденції, закони функціонування і роз¬витку соціальних систем, про прояви цих законів у діяльності суб'єктів - великих і малих соціальних груп і спільностей людей, а також окремих особистостей".

Сучасний американський соціолог Е. Гіденс, наголошу¬ючи на понятті "соціальний інститут", тлумачить соціологію як науку про соціальні інститути індустріального суспільства, що "вивчає людське соціальне життя, життя соціальних груп і суспільств".

Варто зауважити, що предмет науки не може бути раз і назавжди даним, стабільним, незмінним, сталим. Він об'єктивно має перебувати в русі, бути плинним, як і весь процес пізнання.

Рухливість, динамічність предмета соціології зумовлені як прогресом власне науки, удосконаленням методики пізнан¬ня, так і потребами та розвитком самого суспільства.

Найбільш повним визначенням предмета соціології є ви¬значення відомого російського соціолога В. Ядова: "Соціо¬логія - це наука про становлення, розвиток, зміни та пере¬творення, про функціонування соціальних спільностей і форм їхньої самоорганізації: соціальних систем, соціальних структур та інститутів. Це наука про соціальні зміни, зумовлені актив¬ністю соціального суб'єкта; наука про соціальні відносини як механізми взаємозв'язку та взаємодії між різноманітними соціальними спільностями; наука про закономірності соціаль¬них дій і масової поведінки'".КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |