шпаргалка

нннннннннннн

[ Назад ]
31.Колективний договір. Угода по охороні праці.
32.Розслідування нещасних випадків виробничого характеру.
33.Техніка і пристрої по безпеці праці.
34.Організація пожежної охорони на підприємстві.
35.Небезпечні і шкідливі виробничі фактори.
36.Основні причини аварій і вибухів котлів і посудин під тиском.
37.Розслідування нещасних випадків невиробничого характеру
38.Закон України " Про пожежну безпеку". Загальні положення.
39.Реєстрація, облік виробничого травматизму. Звітність про нещасні випадки.
40.Проведення повторного ..позапланового і цільового інструктажів по ОП.
41.Методи аналізу виробничого травматизму.
42.Вплив освітленості на працездатність людини.
43.Прилади і апарати для гасіння пожежі хімічними речовинами.
44.Навчання з питань охорони праці.
45.Вимоги до персоналу по обслуговуванню електроустановок.
31.Колективний договір — це будь-яка письмова угода про умови праці та найму, яка укладається, з одного боку, підприємцем, групою підприємців або однією чи декількома організаціями підприємців і, з іншого боку, однією або декількома представницькими організаціями трудящих або, при відсутності таких організацій, представниками самих трудящих, які належним чином обрані й уповноважені відповідно до законодавства України
Угода з охорони праці Забезпечувати працівників, які працюють в шкідливих умовах, спецхарчуванням, спецодягом, миючими засобами, засобами індивідуального захисту та інш., відповідно до умов праці та нормативних актів.
Термін виконання - на весь час дії колективного договору. Своєчасно здійснювати заміну зламаного інструменту та інвентарю.
Термін виконання - на весь час дії колективного договору
Ст. 2. Здійснювати фінансування заходів з охорони праці за рахунок бюджетних коштів, та коштів спеціального фонду державного бюджету отриманих університетом за надання платних послуг, згідно з законом України про охорону праці (ст.20).
2.1. Щорічно узгоджувати та затверджувати кошторис для фінансування заходів з охорони праці (до 1 травня поточного року).
Ст. 3. Доплати особам, які працюють у шкідливих і особливо шкідливих умовах праці здійснювати за рахунок фонду оплати праці у першочерговому порядку.
Ця угода чинна на весь час дії колективного договору, є його додатком і невід'ємною частиною.

32.РОСЛІДУВАННЯ НВ ВИРОБНИЧОГО ХАРАКТЕРУ
Працівник який виявив або потерпілий чи інша особа повинні негайно повідомити про це що сталось керівнику.
Керівник підрозділу зобовязенний
- надати медичну допомогу до прибуття швидкої
- зберегти обставини у такому вигляді у якому вони були на момент події
- негайно повідомити керівника підприємства
- доставка на транспорті організації
РОСЛІДУВАННЯ ПРОВОДИТЬ У СКЛАДІ
1- голова – керівник служби ОП
2- члени – керівник підрозділу та представники профспілки
Комісія на протязі 3 діб повинна
1- опитати особу що постраждала, свідків
2- вияснення причин і обставин виникнення НВ
3- обстежити місце НВ і визначити осіб винних у порушені ОП
4 –скласти акт н-1, в 5-ти примірниках
5- розробити заходи попередження виникнення НВ

33.Безпечність виробничого процесу- це властивість виробничого процесу відповідати вимогам безпеки праці під час проведення його в умовах, установлених нормативною документацією. Виробничі процеси не повинні забруднювати навколишнє середовище викидами шкідливих та небезпечних речовин, а також спричинювати вибухи та пожежі.
Якщо в процесі проведення технологічного процесу проявляються первні небезпеки, то це, зазвичай, наслідки помилок, які були допущені ще на стадії його розробки та проектування. Тому при проектуванні, організації та проведенні технологічних процесів необхідно передбачити:-усунення безпосереднього контакту працівників з вихідними матеріалами, заготовками напівфабрикатами, готовою продукцією та відходами виробництва, які чинять на них небезпечний та шкідливий вплив.- До застосування комплексної механізації, автоматизації, та комп*ютеризації виробництва.-застосування засобів колективного захисту працівників.- своєчасне отримання інформації про виникнення небезпечних та шкідливих виробничих чинників на окремих технологічних операціях.- Своєчасне видалення та знешкодження відходів виробництва, які є джерелами небезпечних і шкідливих виробничих чинників.- забезпечення пожежно- та вихоне безпеки.

34.Пожежна охорона поділяється на 4 ВИДИ
- державна, - відомча, - сільська, - добровільна
На промислових підприємствах з метою проведення заходів щодо запобігання пожежам та організації її гасіння створюють добровільні пожежні команди при кількості працюючих 50чол та більше. Це рішення приймається на загальних зборах трудового колективу. Основними завданнями пожеж є :
1- здійснення контролю за дотриманням протипожежних норм та правил.
2- запобіганням пожежам та нещасних випадків на них.
3- гасіння пожеж рятування людей, надання допомоги в ліквідації катастроф, аварій.

35.Небезпечні та шкідливі фактори поділяють на 4 групи
1- фізичні – все що оточує шум вібрація.
2- хімічні (- токсичні, - подразнюючі, - канцерогенні, - мутагенні, - сенсибілізуючі)
3- біологічні – ( - макроорганізми, - мікроорганізми)
4- психофізіологічні
Небезпечний виробничий фактор — виробничий фактор, дія якого за певних умов може призвести до травм або іншого раптового погіршення здоров’я працівника.
Наслідком дії несприятливих виробничих факторів може бути і професійне захворювання — патологічний стан людини, обумов; лений роботою і пов’язаний з надмірним напруженням організму або несприятливою дією шкідливих виробничих факторів.

36.Фактори, що сприяють вибуху котла, який працює під тиском:
1. Порушення технічних вимог експлуатації. Недотримання розрахункового тиску, наприклад, при псуванні запобіжних клапанів.
2. Зменшення кількості води в котлі до рівня, при якому стінки, що нагріваються полум'ям, перестають охолоджуватися водою і перегріваються. Це викликає їхню деформацію, зниження межі текучості матеріалу при підвищеній температурі.
3. Недоліки конструкції і порушення технології при виготовленні котла (невідповідність матеріалу, дефекти зварювання і т. п.).
4. Старіння матеріалу котла, місцеві ослаблення, корозія через багаторічну експлуатацію
Причини виникнення вибухів у компресорах обумовлюються такими факторами:
- наявністю горючого пилу, що осаджується у фільтрах;
- утворенням вибухонебезпечних сумішей з кисню повітря і продуктів розкладання мастил під впливом високих температур, що розвиваються в компресорах.
У більшості випадків причина таких аварійних ситуацій полягає в наступних технологічних і конструктивних похибках:
- впуск пари в автоклав при неповному закладанні зубів кришки у відповідні пази;
- несправність пристроїв блокування початку чи протікання технологічного процессу несправність контрольних приладів.

37.Нещасними випадками невиробничого характеру- не пов'язані з виконанням трудових обов'язків травми, у тому числі отримані внаслідок заподіяних тілесних ушкоджень іншою особою, отруєння, самогубства, опіки, обмороження, утоплення, ураження електричним струмом, блискавкою, травми, отримані внаслідок стихійного лиха, контакту з тваринами тощо (далі - нещасні випадки), які призвели до ушкодження здоров'я потерпілих.
Нещасні випадки підлягають розслідуванню відповідно до Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру.
Розслідуванню підлягають нещасні випадки, що сталися під час:
- прямування на роботу чи з роботи пішки, на громадському, власному або іншому транспортному засобі, що не належить підприємству, установі або організації (далі - організації);
- переміщення будь-якими видами транспорту (повітряним, залізничним, морським, автомобільним, електротранспортом, на канатній дорозі, фунікулері та ін.);
- виконання громадських обов'язків (рятування людей, захист власності, правопорядку, якщо це не входить до службових обов'язків);
- участі в громадських акціях (мітингах, демонстраціях, агітаційно-пропагандистській діяльності);
- участі у культурно-масових заходах, спортивних змаганнях;
- проведення культурних, спортивних та оздоровчих заходів, не пов'язаних з навчально-виховним процесом у навчальних закладах;
- використання газу у побуті;
- користування або контакту зі зброєю, боєприпасами та вибуховими матеріалами;
- виконання робіт у домашньому господарстві;
- використання побутової техніки;
- стихійного лиха;
- перебування в громадських місцях, закладах торгівлі, закладах лікувально-оздоровчого, культурно-освітнього та спортивно-розважального призначення та ін.
Нещасні випадки розслідуються незалежно від того, чи був потерпілий у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння.
На підставі результатів розслідування розробляються заходи щодо запобігання подібним випадкам, а також щодо вирішення питань соціального захисту потерпілих.

38.Закон України «Про пожежну безпеку» визначає загальні правові, економічні та соціальні основи забезпечення пожежної безпеки на території України, регулює відносини державних органів, юридичних і фізичних осіб у цій галузі незалежно від виду їх діяльності та форм власності.
Забезпечення пожежної безпеки є складовою частиною виробничої та іншої діяльності посадових осіб, працівників підприємств, установ, організацій та підприємців, всього населення України.
Допуск до роботи осіб, які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з питань пожежної безпеки, забороняється.
Пожежна охорона створюється з метою захисту життя і здоров'я громадян, приватної, колективної та державної власності від пожеж, підтримання належного рівня пожежної безпеки на об'єктах і в населених пунктах.
Основними завданнями пожежної охорони є:
- здійснення контролю за дотриманням протипожежних вимог;
- запобігання пожежам і нещасним випадкам на них;
- гасіння пожеж, рятування людей та надання допомоги в ліквідації наслідків аварій, катастроф і стихійного лиха.


39.РЕЄСТРАЦІЯ ОЮБЛІК ЗВІТНІСТЬ ПРО НВ
Всі НВ про які складають акти Н-1 реєструються на підприємстві в спеціальному журналі, власник повинен регламентувати і затвердити дані акти протягом доби після закінчення рослідування.
Затверджені акти розсилаються на протязі 3 діб
1- потерпілому, особі що представляла його інтереси
2- керівникові служби ОП
3- Керівникові підрозділу де стався НВ
4- профспілкові організації підприємства
5- регіональному представнику держнаглядохорон праці
Дані акти зберігаються на протязі 45 років


40.3- ПОВТОРНИЙ
- на роботах з підвищеною небезпекою 1раз в 3 місяці
- на всіх інших видах робіт 1раз в 6 місяців
4- ПОЗАПЛАНОВИ
- при порушені правил ОП та техніки безпеки на робочих місцях
- при введенні в дію нового обладнання
- при змінні законодавчих актів
- при перерві роботи працівників більше ніж 30 календарних днів
5- ЦІЛЬОВИЙ
- при виконанні робіт при яких оформляється наряд-допуск, небезпечні роботи
- при виконанні робіт не передбачених трудовому договорі
- при ліквідації аварій
Вступний проводиться службою ОП а всі інші керівниками підрозділів, організацій

41.Методи аналізу травматизму
- статистичний
- монографічний
- економічний
- ергономічний
- прогностичний
СТАТЕСТИЧНИЙ метод – базується на аналізі статистичної документації з травматизму, вихідними даними для аналізу є матеріали що містяться в акті Н-1. документи містять такі дані:
- к-ть НВ що викликали втрату непрацездатності
- к-ть днів непрацездатності викликані нещасних випадках на звітний період
- середня спискова чисельність працюючих на підприємстві
МОНОГРАФІЧНИЙ метод – аналізу травматизму базується на аналізі небезпечних і шкідливих виробничих факторів , які властиві тому чи іншому елементу виробничого процесу. За цим методом поглиблено вивчають обставини НВ

42.Вплив світла на організм людини
Коли правильно розраховано і підібрано освітлення виробничих приміщень, очі працюючого протягом тривалого часу зберігають здатність добре розрізняти предмети і знаряддя праці. Такі умови освітлення сприяють зниженню виробничого травматизму і професійного захворювання очей.
Погане освітлення виробничої зони може призвести до погіршення якості виконуваних робіт.Погане освітлення виробничих територій може стати причиною багатьох важких і смертельних випадків, таких, як наїзд самохідних засобів механізації, що рухаються.
Природне освітлення має велике гігієнічне значення, що виявляється в значній тонізуючій дії на організм людини внаслідок того, що людина пристосовувався до такого освітлення. Тривала відсутність природного (сонячного) світла гнітюче діє на психіку людини. Санітарні норми передбачають обов'язкове безпосереднє природне освітлення виробничих, адміністративних, підсобних і побутових приміщень
Виробниче освітлення – це система заходів і пристроїв, що забезпечують сприятливу роботу зорового аналізатора людини та виключають шкідливий або небезпечний вплив світла на нього в процесі праці.
Погане освітлення робочих місць є однією з причин низької продуктивності праці. При недостатньому освітленні очі працюючого напружені, при цьому складно відрізнити оброблювані предмети, знижується темп роботи, погіршується загальний стан організму людини
Утомлюваність ока залежить від інтенсивності процесів, які проходять у ньому, - акомодації, конвергенції, адаптації

43.Повітряно-механічну піну одержують у спеціальних пінотвірних апаратах із використанням піноутворювачів (ПУ-1С, ПУ-ЗА, "САМ-ПО" та ін.). Розрізняють повітряно-механічну піну низької (до 20), середньої (20-200) та високої (понад 200) кратності. Повітряна піна, отримана піноутворювачем ПУ-1С та деякими іншими, придатна для гасіння деяких ЛЗР та ГР (спиртів, ацетону, ефірів та ін.).
Хімічна піна утворюється при взаємодії розчинів кислот і лугів у присутності піноутворювача. Вона складається з водяного розчину мінеральних солей, піноутворювача та бульбашок вуглекислого газу. Вартість хімічної піни вища, ніж повітряно-механічної, тому існує тенденція до скорочення використання хімічної піни при пожежогасінні. Під час гасіння пожеж піною покривають палаючі речовини, перешкоджаючи тим самим надходженню горючих газів і парів до осередку займання.
Порошкові вогнегасні засоби перешкоджають надходженню кисню до поверхні палаючого матеріалу. їх використовують для гасіння різних горючих речовин та матеріалів невеликої кількості, якщо не можна застосовувати інші вогнегасні засоби.
Для гасіння пожежі використовують такі засоби: розбавлення повітря негорючими газами до таких концентрацій кисню, що горіння припиняється; охолодження осередку горіння нижче температури горіння; механічний зрив полум'я струменем рідини або газу; зниження швидкості хімічної реакції, що протікає у полум'ї; створення умов вогнеперегородження, при яких полум'я поширюється через вузькі канали.

44.НАВЧАННЯ З ПИТАНЬ ОП
Навчання та перевірку знань з ОП проводять СЛУЖБА КАДРІВ, або інші посадові особи які віддані наказу по підприємству. Працівники які працюють на роботах з підвищеною небезпекою проходять навчання і перевірку знань в спеціальних закладах які мають дозвіл та ліцензію на право проведення. Всі інші працівники проходять навчання безпосередньо на підприємствах. Посадові особи та спеціалісти що проводять навчання і перевірку знань до початку виконаних ними трудових обов’язків і періодично 1раз в 3 роки.
Вищі посадові особи та викладачі ОП проходять навчання в інституті 1раз на 5 років. Контроль за дотриманням Типового положення про навчання з охорони праці здійснюють органи державного нагляду за охороною праці та служба охорони праці центральних та місцевих органів виконавчої влади.

45.До електротехнічного персоналу належать особи, які обслуговують і експлуатують електроустановки. В залежності від складності установок і вимог техніки безпеки персоналу встановлено 5 кваліфікаційних груп з електробезпеки:
1- належать особи, які не мають спеціальної електротехнічної освіти, але мають елементарну уяву про ступінь ураження струмом і заходи безпеки з ним.
2- особа повинна мати технічне знайомство з установками і чітко уявляти небезпеку уражень, вміти надати першу допомогу.
3- належать особи які повинні
- знати будову електроустановок
- вміти їх обслуговувати
- знати загальні правила техніки безпеки при роботі в установках до 100V та надавати першу допомогу
4- повинні знати знання в обсязі спеціального професійного училища і знати правила технічної експлуатації та правил техніки безпеки при експлуатації установок, знати схему та обладнання своєї дільниці, а також навчати персонал інших груп.
5- особи цієї групи повинні:
- знати всі схеми і обладнання дільниці
- знати правила техніки безпеки правила техніки експлуатації в спеціальних і загальних частинах.
- вміти організовувати безпечне виконання робіт в установках будь якої напруги
- вміти надавати першу допомогу.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |