2- хімічні (- токсичні, - подразнюючі, - канцерогенні, - мутагенні, - сенсибілізуючі)

[ ]
1.ОСНОВ? ОП- дисципліна яка вивчається з метою формування у майбутніх спеціалістів навиків з правових питань, питань гігієни, основ техніки безпеки і основ пожежної безпеки.
Складається з 5 розділів
1- правові та організаційні питання з охорони праці
2- основи гігієни та виробничої санітарії
3- основи техніки безпеки
4- основи пожежної безпеки
ОСНОВ? ПОЛОЖЕННЯ ЗАКОНУ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ
СТ.1- поняття про ОП
ОП – система правових, організаційно-технічних, соціально-економічних , санітарно-гігієнічних заходів, засобів які спрямовані на збереження життя та здоров’я працівників в процесі праці.
СТ-2- сфера та дії закону
Даний закон розповсюджується на всі підприємства установи і організації незалежно від форми власності і виду діяльності.
СТ-3- законодавство про ОП
Складається з даного закону, кодексів «законів про працю в Україні» та інших документів
СТ-4- державна політика в ОП
- приорітитет надається збереженню життю та здоров’я людини по відношенню до результатів виробничої діяльності підприємства
- повна відповідальність роботодавця для створення безпечних та нешкідливих умов праці
- міжнародне співробітництво в галузі ОП використання світового досвіду щодо покращення умов праці і підвищення безпеки.
СТ -5- права іноземних громадян і осіб без громадянства на ОП
Особи без громадянства та іноземні громадяни які працюють і розташовані на тиреторії України мають такі самі права на ОП як і громадяни України.

2.Елекктро-захисні засоби – вироби що служать для захисту людей, які працюють з електроустаткуванням від ураження електрострумом, а також від дії електричної дуги, електромагнітних полів.
Електрозахисті засоби поділяються на 3 види
1- ізолювальні
2- огороджуючи
3- запобіжні
ІЗОЛЮЮЧІ – призначені для ізоляції від електроустановок, які знаходяться під напругою.
Поділяються на – основні та додаткові
До основних належить такі ізоляції яких витримує протягом тривалого часу напругу електроустановок. Тому ними можна доторкатись до струмопровідних частин. При роботі 1000V – діелектричні рукавиці, ізолювальні штанги, інструменти з ізольованими ручками, струмовімірювальні кліщі. При роботі понад 1000V – ізолювальні штанги, покажчики напруги. До додаткових належить – призначені для підвищення дії основних. Діелектричні колоші, ізолювальні гумові килимки, ізолювальні підставки, рукавиці , боти.
Огороджувальні – призначені для тимчасового огородження струмопровідних частин також для заземлення струмопровідних частин.
Запобіжні – засоби призначені для захисту працівників від випадкового падіння з висоти а також для забезпечення піднімання на висоту. Для захисту від світлової, теплової дії електричної дуги, спецвзуття.

3.Основними причинами пожеж є необережне поводження з вогнем, порушення правил монтажу та експлуатації електроустаткуванням побутових електроприладів, приладів отоплення, пустощі дітей з вогнем. Найбільш небезпечними є роботи з вогнем, вогневими роботами вважають операції пов’язані з використанням відкритого вогню, іскроутворенням, та нагрівом деталей.
До вогневих робіт належать також газо та електрозварювання, бензино-газорізання, механічна обробка металу з утворенням іскор… виконавці робіт повинні бути проінструктовані про заходи пожежної безпеки особами які за це відповідають.
Вогневими роботами - виробничі операції, пов'язані з викор. відкритого вогню, іскроутв. та нагрівом деталей, устаткування, конструкцій до температур, що здатні викликати займання горючих речовин і матеріалів, парів легкозаймистих рідин. Пожежі через виникнення коротких замикань, перевантаження електродвигунів, освітлювальних та силових мереж внаслідок великих місцевих опорів, роботу несправних або залишених без нагляду електронагрівальних приладів складають більше 25% всіх випадків

4.Вимоги щодо конструктивних та планувальних рішень промислових об'єктів, а також інших питань забезпечення їхньої пожежо значною мірою визн. Категорією приміщень та будівель за пожежною небезпекою. Визначення категорії приміщення проводиться з урахуванням показників пожежовибухонебезпечності речовин та матеріалів, що там знаходяться (використовуються) та їх кількості. Приміщення за пожежною небезпекою поділяються на п'ять категорій (А, Б, В, Г, Д).Визначення категорій приміщень проводяться з урахуванням показників пожежовибухо-небезпечних речовин та матеріалів, що там знаходяться та їх кількості. Всі приміщення згідно цих показників поділяють на 5 категорій.
Кат. А – горючі гази, легкозаймисті рідини з температурою спалахування менше 28’.
Кат. Б – горючий пил, волокна, легкозаймисті рідини при темпер. спалахування понад 28’
Кат. В – горючі та важкогорючі рідини, тверді горючі і важкогорючі матеріали.
Кат. Г – не горючі реч. І мат. В гарячому розжареному та розплавленому стані.
Кат. Д – негорючі речовини і матеріали в холодному стані.

5.Забороняється застосування праці на тяжких роботах, роботах з шкідливими та небезпечними умовами праці, а також на підземних роботах. Забороняється залучати працю жінок до піднімання вантажу вага яких перевищує нормі. Жінки що мають дітей від 3-14р не можуть залучатися до роботи в нічний час , надурочни х робіт , робіт у вихідні дні, а також відправлятися у відрядження. Жінки які мають 2-х дітей та більше віком до 15р мають скорочений робочий день на 1 годину і їм додається додаткова оплачувана відпустка 5 календарних дні. Вагітним надається оплачувана відпустка 126 календарних дні. Забороняється відмовляти жінкам на прийняття і знижувати зарплату якщо вони вагітні або мають дітей віком до 3р. У законодавстві про охорону праці приділяється значна увага наданню пільг вагітним жінкам і жінкам, які мають дітей віком до трьох років. Таких жінок забороняється залучати до роботи у нічний час, до надурочних робіт і робіт у вихідні дні, а також направляти у відрядження (ст. 176 КЗпП). Крім цього, жінки, що мають дітей віком від трьох до чотирнадцяти років або дітей-інвалідів, не можуть залучатися до надурочних робіт або направлятися у відрядження без їх згоди (ст. 177 КЗпП). Вагітним жінкам, відповідно до медичного висновку, знижують норми виробітку, норми обслуговування, або вони переводяться на іншу роботу, яка є легшою і виключає вплив несприятливих виробничих факторів, із збереженням середнього заробітку за попередньою роботою (ст. 178 КЗпП).

6.ОСНОВНІ ГАРАНТІЇ ПРАВ НА ОХОРОНІ ПРАЦІ
Законодавство України закріпило рівні основні права та гарантії працівників на ОП.
1- право громадян на ОП при укладанні трудового договору
2- право працівників на ОП під час роботи на підприємстві
3- має право відмовитись від дорученої роботи якщо утворюється небезпечна ситуація для життя
4- права на пільги на компенсації за тяжкі та шкідливі умови праці
5- відшкодування власником шкоди працівникам у разі ушкодження їх здоров’я
6- відшкодування моральної шкоди , проводиться власником якщо небезпечні та шкідливі речовини призвели до моральної травми порушень.
Відшкодування моральної шкоди проводиться власником, якщо небезпечні або шкідливі умови праці призвели до моральної травми потерпілого, порушення його
нормальних життєвих зв язків, вимагають від нього додаткових зусиль для організації свого життя. Власник зобов'язаний створити в кожному структурному підрозділі і на робочому місці умови праці відповідно до вимог нормативних актів, а також забезпечити додержання прав працівників, гарантованих законодавством про охорону праці. Має вжити термінових заходів для допомоги потерпшим, залучити при необхідності професійні аварійнорятувальні формуван
7.Виробнича травма – порушення анатомічної цілісності організму внаслідок впливу небезпечних і шкідливих виробничих факторів.
Травми поділяються на види
1- механічні
2- електричні
3- хімічні
4- психофізіологічні
5- біологічні
Розслідуванню підлягають травми отримані внаслідок тілесних ушкоджень а також утоплення, обмороження, теплові удари, отруєння. Травми отримані під час ліквідації пожеж, аварій, стихійного лиха...
До гострих захворювань та отруєнь належать випадки що стались від одноразового впливу на людський організм небезпечних та шкідливих факторів.
ГОСТРІ ПРОФЕСІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ – спричиняються дією хімічних речовин різних видів випромінювань, а також значних фізичних перевантажень. Гострі професійні захворювання спричиняються дією шкідливих речовин у випадку коли їх гранична норма перевищує норму у повітрі робочої зони.
Розслідуванню підлягають травми, що привели до втрати працівником працездатності хоча б на 1 день.

8.Світло займає одне з перших місць, відомо що біля 90% інформації сприймається органом зору. Під час будь-якої діяльності втомлюваність очей залежить від напруженості зоревого м’яза. Недостатнє а надмірне освітлення призводить до виробничого травматизму, а саме 5% всіх травм. Для створення сприятливих умов зорової роботи, які б виключали швидку втомлюваність очей, виник. проф. захвор., нещасних випадків і сприяли підвищенню продуктивності праці та якості продукції, виробниче освітлення повинно відповідати вимогам.
До виробничого освітлення ставляться такі вимоги:
1- створювати таку освітленість яка відповідає х-ру роботи.
2- забезпечити рівномірність і постійність рівня освітленості
3- не створювати засліплю вальної дії
4- повинно бути достатнє для розрізнення речей
5- просте і надійне в експлуатації

9.Горіння – процес реакції окислення , яке супроводжується виділенням диму та появою полум’я. для горіння необхідно наявність 3 сполук (- джерело горіння, - окислювач, - предмет горіння). Розрізняють 2 види горіння
1- повне – пр. достатній кількості кисню
2- неповне
Вибух — надзвичайно швидке хімічне перетворення, що
супроводжується виділенням енергії і утворенням стиснутих газів, здатних
виконувати механічну роботу. Детонація — це горіння, яке поширюється зі швидкістю кілька тисяч метрів за секунду. Виникнення детонації пояснюється стисненням,
нагріванням та переміщенням незгорівшої суміші перед фронтом полум'я,
що призводить до прискорення поширення полум'я і виникнення в суміші
ударної хвилі. Спалах — швидке згоряння горючої суміші без утворення стиснутих
газів, яке не переходить у стійке горіння. Самоймання — виникнення горіння під впливом джерела запалювання. Спалахування — займання, що супроводжується появою полум'я. Салшзай.мання — початок горіння без впливу джерела
запалювання. Самоспалахування —самозаймання, що супроводжується появою,
полум'я. Тління — горіння без випромінювання світла, що, як правило,
розпізнається з появою диму.
Основними причинами пожеж є необережне поводження з вогнем, порушення правил монтажу та експлуатації електроустаткуванням побутових електроприладів, приладів отоплення, пустощі дітей з вогнем. Найбільш небезпечними є роботи з вогнем, вогневими роботами вважають операції пов’язані з використанням відкритого вогню, іскроутворенням, та нагрівом деталей.
До вогневих робіт належать також газо та електрозварювання, бензино-газорізання, механічна обробка металу з утворенням іскор… виконавці робіт повинні бути проінструктовані про заходи пожежної безпеки особами які за це відповідають

10.Неповнолітні це особи що не досягли віку 18р.
Забороняється залучати працю неповнолітніх до застосування праці на тяжких роботах та піднімати речі яких маса перевищує норм, роботах з шкідливими та небезпечними умовами праці, а також на підземних роботах. Неповнолітні не дозволяється приймати на роботу 14р ,у період літніх канікул та 15р-х приймати з згодою одного з батьків для них робочий тиждень складає 24год, віком 16-18р 36год. Зарплата виплачується в повному обсязі. Звільняти з ініціативи власника тільки за згодою комісії. Держава враховує фізичні, фізіологічні та ін.. особл. молоді, виявляє турботу про здоров'я молодого покоління. Законом України „Про охорону праці" (ст. 14) забороняється застос. праці неповнолітніх, осіб віком до 18р, на важких роботах і на роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці, а також на підземних роботах. Звільнення неповнолітніх з ініціативи власника або уповноваженого ним органу допускається, крім додержання загального порядку звільнення, тільки за згодою районної (міської) комісії в справах неповнолітніх (ст. 198 КЗпП).


11.До основних причин електротравматизму відносять
1- дотик до не струму ведучих частин внаслідок недотримання правил техніки безпеки
2- дотик до не струму ведучих частин обладнання яке опинилось під напругою через пошкодження ізоляції
3- випадкова подача напруги до електроустановок, в яких працюють люди
4- використання несправних ручних електроінструментів
5- робота в безнадійних засобів захисту
6- відсутність надійного захисту електроустановок.
Основними причинами електротравматизму є:
— недостатня навченість, несвоєчасна перевірка знань та присвоєння груп кваліфікації за технікою безпеки персоналу, котрий обслуговує електроустановки;
— порушення правил влаштування, технічної експлуатації та техніки безпеки електроустановок;
— неправильна організація праці;
— неправильне розташування пускової апаратури та розподільних пристроїв, захаращеність підходів до них;
— порушення правил виконання робіт в охоронних зонах ЛЕП, електричних кабелів та ліній зв'язку;
— несправність ізоляції, через що металеві неструмопровідні частини обладнання виявляються під напругою;
— обрив заземлювального провідника

12.Горіння – процес реакції окислення , яке супроводжується виділенням диму та появою полум’я. для горіння необхідно наявність 3 сполук (- джерело горіння, - окислювач, - предмет горіння). .). За швидкістю розповсюдження полум'я горіння поділяється на дефлаграційне (в межах 2—7 м/с), вибухове (при десятках і навіть сотнях метрів за секунду) і детонаційне (при тисячах метрів за секунду). Розрізняють 2 види горіння
1- повне – пр. достатній кількості кисню
2- неповне
Форми горіння
1- вибух – швидке хімічне перетворення, яке супроводжується виділенням енергії і утворення стиснутих газів які здатні призвести до руйнувань.
2- детонація – надзвичайно швидке горіння з швидкістю 1000м/с
3- спалах – швидке згоряння горючої суміші яке не переходить у стійке горіння.
4- займання – виникнення горіння під впливом джерела запалювання
5- спалахування – займання яке супроводжується появою полум’я
6- самозаймання – початок горіння без впливу джерела запалювання
7- тління – горіння без випромінення світла, та супроводжується появою диму.

13.Згідно правил облаштування електроустановок всі приміщення поділяють на 3 категорії
1- особливо небезпечні – відносять приміщення з відносною вологістю, яка близька до 100% та приміщення з хімічно активним середовищем
2- підвищеною небезпекою – відносять приміщення з відносною вологістю 75% і більше, а також жаркі приміщення з температурою повітря більше 35’. Приміщення в яких є в наявності струмопровідні підлоги…
3- приміщення без підвищеної небезпеки – приміщення які не вказані в 1 і 2 категоріях.
За характером середовища розрізняють наступні виробничі
приміщення:
— нормальні — сухі приміщення, в котрих відсутні ознаки жарких та запилених приміщень та приміщень з хімічно активним Середовищем;
— сухі — відносна вологість повітря не вище 60%;
— вологі — відносна вологість повітря 60—75%;
— сирі — відносна вологість повітря протягом тривалого часу перевищує 75%, але не досягає 100%;
— особливо сирі — відносна вологість близько 100%, стіни, стеля, предмети вкриті вологою;
— жаркі — температура повітря протягом тривалого часу перевищує +30 °С;
— запилені — наявний в приміщенні пил, котрий виділяється, осідає на дротах та проникає всередину машин, апаратів; приміщення можуть бути з струмопровідним або з неструмопровідним пилом;14.Приміщення поділяються на вибухо та пожежо-небезпечні. Вибухо-небезпечна зона – простір в якому є або може з’явитись вибухонебезпечні речовини або суміші.
Пожежонебезпечна зона – простір де можуть знаходитись горючі речовини.
Пожежо небезпечні класифікуються згідно класів–
Кл. п-1 – зони приміщень де застосовуються або зберігаються горючі рідини з температурою спалахування 61’.
Кл. п-2 – зони де виділяються горючий пил або волокна
Кл. п-2а – зони де є тверді або волокнисті горючі речовини
Кл. п -3 – зовнішні установки де використовуються горючі рідини з температурою спалахування більше 61’.
Вибухонебезпечні поділяються -
Кл. в – 1 – зони приміщень в яких виділяються горючі гази та здатні при нормальних умовах створювати вибухонебезпечні суміші.
Кл. в-1а – зони приміщень в яких утворення вибухонебезпечних сумішей можливе при аваріях.
Кл. в-1б – горючі гази та рідини використовують в невеликих кількостях без застосування відкритого полум’я
Кл. в-1г – зовнішні установки що містять вибухонебезпечні гази, при цьому утворення сумішей можливе лише при аваріях
Кл. в – 2 – зони приміщень де можливе утворення вибухонебезпечних сумішей з пилу та волокон внаслідок аварій.
Кл. в-2а- зони приміщень де утворення вибухонебезпечних сумішей пилу чи волокон можливе при нормальному режимі роботи.

15.ПОРАЗКА ЕЛЕКТР?ЧН?М СТРУМОМ. Невідкладна поміч: Необхідно звільнити постраждалого від контакту з струмом (виключити джерело електроживлення, або скинути обірваний провід дерев'яною сухою гілкою; якщо рятувальник одягнутий у гумові чоботи і гумові рукавички, то можна відтягнути від електропроводу). При припиненні дихання — штучне дихання методом «із рота в рот», або «із рота в ніс». При припиненні серця — непрямий масаж серця. Введення медикаментів проводить медична бригада. Госпіталізація на носилках в опікове, хірургічне, або реанімаційне відділення. Лише лікар може робити висновок про стан здоров'я потерпілого. Якщо потерпший дихає рідко і судорожно, але у нього не намацується пульсу необхідно відразу зробити йому штучне дихання.

16.За показниками горючості всі речовини та матеріали поділяються на 3 класи
1- горючі
2- важкогорючі
3- не горючі
ГОРЮЧІ – речовини які здатні до самозаймання та займання від джерела запалювання, та можуть самостійно горіти після його вилучення. До них належать всі органічні матеріали.
ВАЖКОГОРЮЧІ – речовини та матеріали які здатні до займання від джерела запалювання а після його вилучення не здатні самостійно горіти. До них належать матеріали до яких належать горючі та негорючі частини
НЕГОРЮЧІ – речовини та матеріали які не здатні до горіння на повітрі нормального складу
ВОГНЕСТІЙКІСТЬ – здатність будівельних матеріалів та конструкцій зберігати свою несучу здатність та чинити опір нагріванню до критичної температури, утворення наскрізних тріщин і поширенню вогню.

17.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРО ОП
При порушені відповідальності працівники повинні притягуватись до відповідальності:
1- Дисциплінарна – полягає у накладанні дисциплінарних стягнень передбачених законодавством.
2- Адміністративна – накладається на посадових осіб винних у порушені законодавства про ОП у вигляді грошового стягнення
3- Матеріальна – включає відповідальність працівника так і власника . несуть матеріальну шкоду заподіяну підприємству.
4- Кримінальна – настає якщо порушення про ОП створило небезпеку для життя або здоров’я громадян.
Власник підприємства (установи) або уповноважена ним особа (орган) несе матеріальну відповідальність за заподіяну шкоду працівникові незалежно від наявності вини, якщо не доведе, що шкода заподіяна внаслідок непереборної сили або умислу потерпілого. Збитки у зв'язку з порушеннями законодавства про охорону праці можуть включати відшкодування потерпілому втраченого заробітку, одноразову допомогу, додаткові витрати на лікування, протезування, якщо потерпший залишився живим, а також витрати на поховання в разі смерті потерпілого, одноразову допомогу на сім'ю та на утриманців.

18.Надання долікарської допомоги при опіках
Опіки виникають внаслідок впливу високої температури, міцних кислот, лугів, різних випромінень. Опіки опрацьовують 33% розчином спирту та накладають пов’язку. Зрізати пухир заборонено, при сильному болі можна обприскувати знеболюючими засобами. При хімічних опіках потрібно дуже добре промити водою .. при опіках кислотою накладають пов’язку з 4% розчином гідрокарбонату натрію, оцтовою кислотою. Опіки І ступеня обробляють 33% розчином спирту, ІІ-Ш-IV ступеня — 33% розчином спирту і накладають стерильні пов'язки. Розкривати чи зрізати пухирі не потрібно.
Відмороження настає при тривалому впливі холоду на тіло . холод викликає загальне охолодження. Потерпілого треба помістити в воду кімнатної температури 32-34’ потім натерти горілкою. Перша допомога передбачає зігрівання як відмороженої частини тіла, так і всього організму. Хворого треба перевести в тепле приміщення, дати теплого чаю, кави. Відморожену частину обережно розтирають чистими руками (руки потрібно добре вимити, протерти спиртом або одеколоном). Розтирати потерпілого снігом не рекомендується. Коли відновиться кровообіг, з'являться чутливість, почервоніння, відчуття тепла, уражену ділянку протирають спиртом чи одеколоном і накладають стерильну пов'язку. Відморожену ділянку, на якій є пухирі, змертвіння шкіри, розтирати не можна, слід тільки накласти стерильну пов'язку. Змащувати відморожені ділянки жиром, мазями не рекомендується. Потрібно вжити відповідних заходів, щоб запобігти повторному охолодженню хворого.

19. ЗІЗ) застосовують тоді, коли безпека робіт не може бути забезпечена конструкцією та розміщенням устаткування, організацією виробничих процесів, архітектурно-планувальними рішеннями та засобами колективного захисту ЗІЗ поділяються на засоби захисту органів дихання, спецодяг, спецвзуття, засоби захисту рук, голови, обличчя, очей, органів слуху, шкіри, засоби захисту від падіння з висоти та ін.
Захист органів дихання здійснюється за допомогою протигазів та респіраторів. За принципом дії протигази поділяються на фільтруючі та ізолюючі. До спецодягу відносяться: куртки, штани, комбінезони, халати плащі тощо
Спеціальне взуття класифікується в залежності від захисних властивостей аналогічно спецодягу. Воно поділяється на чоботи, півчоботи, черевики, півчеревики, валянки, бахіли.
Засоби захисту голови дозволяють недопустити травмування голови при виконанні монтажних, будівельних, навантажувально-розвантажувальних робіт, при видобутку корисних копалин.
Найбільш розповсюджені засоби захисту голови — каски, які поділяються на каски захисні загального призначення
Засоби захисту рук — це різні види рукавиць, рукавичок, напальчників, дерматологічних засобів (мазі, пасти, креми). Рукавиці та рукавички виготовляють із бавовни, льону, шкіри, шкірзамінника, гуми, азбесту, полімерів та ін.
Для захисту очей від твердих частинок, бризок кислот, лугів та Інших хімічних речовин, а також випромінювань застосовують такі засоби Індивідуального захисту, як окуляри. Тип окулярів добирається за ГОСТ 12.4.013-85 залежно від виду роботи. До засобів захисту обличчя відносяться ручні, неголовні та універсальні щитки. Найбільш часто на виробництві використовуються: щиток електрозварювальника універсальний ЩЭУ-1, щиток захисний ЩЗ, захисна маска С-40, захисна сітчата маска .

20.СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ
Згідно з Законом "Про загальнообов'язкове соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням" працівники, а в окремих випадках і члени їх сімей, забезпечуються в порядку державного соціального страхування:
1) допомогою по тимчасовій непрацездатності, вагітності, пологах і догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;
2) допомогою з нагоди народження дитини, допомогою на поховання;
3) пенсіями по старості, по інвалідності, в разі втрати годувальника, пенсіями за вислугу років для деяких категорій працівників.
По тимчасовій непрацездатності сума виплати може дорівнювати повному заробітку.
Соціа́льне страхува́ння — фундаментальна основа державної системи соціального захисту населення, що уможливлює матеріальне забезпечення і підтримку непрацездатних громадян за рахунок фондів, сформованих працездатними членами суспільства.
державне соціальне страхування — це система прав, обов'язків і гарантій, яка передбачає надання соціального захисту, що включає матеріальне забезпечення громадян у разі хвороби, повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом, за рахунок грошових фондів, що формуються шляхом сплати страхових внесків власником або уповноваженим ним органом (далі — роботодавець), громадянами, а також бюджетних та інших джерел, передбачених законом.

21.ЗАХОД? УСУНЕННЯ НЕГАТ?ВНОГО ВПЛ?ВУ
Боротьба з шумом ведеться в 3 напрямках
1- зниження шуму в джерелі утворення, за рахунок конструктивних , технологічних заходів.
2- зниження шуму шляху його поширення від джерела до робочого механізму.
3- зменшення шкідливого впливу за рахунок ЗІЗ.

Заходи захисту від вібрації поділяють
1- механічні
- усунення вібрації в джерелі виникнення і на шляху поширення
- застосування деталей з пластмас
- віброгасіння
- балансування обертових деталей
2- організаційні
- раціональне чергування праці та відпочинку
- активний відпочинок
- заборона понад нормованої роботи
3- лікувально-профілактичні
- ультрафіолетове випромінення
- повітряний обігрів
- масаж та прийом вітамінних препаратів

22.Пожежна техніка. Апарати пожежогасіння поділяють на пересувні (пожежні автомобілі), стаціонарні установки, вогнегасники (ручні до 10 л та рухомі або стаціонарні, об'ємом понад 25 л) і пожежне обладнання (водопровід, шланги).
Автомобілі пожежні поділяють на автоцистерни, які доставляють на пожежу воду й розчин піноутворювача, та спеціальні - для інших вогнегасних засобів і для певних об'єктів (автомобіль порошкового гасіння АП-3; аеродромні - АА-40, АА-60; повітряного гасіння -АВ-40).
Пожежний зв’язок можна підрозділити на зв’язок повідомлення (своєчасний прийом викликів на пожежі), диспетчерський зв’язок (керування силами і засобами для гасіння пожеж) і зв’язок на пожежі (керівництво пожежними підрозділами).
. Пожежна сигналізація буває:
- променева, кожен повідомлювач приєднується до окремої пари проводів;
- кільцева, всі повідомлювачі приєднуються до одного загального проводу.
Автоматичний повідомлювач — це прилад оповіщення, який реагує на характерні ознаки пожежі: дим, радіаційне випромінювання, підвищення температури. Радіоізотопний повідомлювач реагує на ультрафіолетове випромінювання. Димові повідомлювачі працюють на фотоелементах або іонізаційних камерах.
Ручний пожежний повідомлювач — це повідомлювач, який приводиться в дію ручним способом. Всі пожежні по­відомлювачі з'єднані лініями зв'язку із пожежним приймальним пультом.

23.Згідно з Законом України „Про охорону праці" (ст. 23) служба
охорони праці створюється власником або уповноваженим ним органом
на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності
та видів їх діяльності для організації виконання правових, організаційнотехнічних,
санітарно-гігієнічних, соціально-економічних і лікувалЬно профілактичних заходів, спрямованих на запобігання нещасних випадків, професійних захворювань і аварій в процесі праці.
Служба охорони праці підпорядковується безпосередньо керівникові підприємства. За своїм посадовим становищем та умовами оплати праці керівник служби охорони праці прирівнюється до керівників основних виробничо-технічних служб підприємства. Служба охорони праці
в залежності від чисельності працюючих може функціонувати як самостійний структурний підрозділ або у вигляді групи спеціалістів чи одного спеціаліста, у тому числі за сумісництвом. Служба охорони праці формується ізспеціалістів, які мають вишу освіту та стаж роботи за профілем виробництва не менше 3 років. Спеціалісти з середньою спеціальною освітою приймаються в службу охорони праці у виняткових випадках.

24. Харчові отруєння. Екологічно брудні і недоброякісні продукти (м’ясо, риба, молоко, желе, морозиво, торти) викликають харчову токсичну інфекцію. Наявні в них токсини викликають харчові отруєння. Хвороба проявляється раптово через 2 – 4 години після вживання отруєних продуктів, а іноді – через 20 – 26 годин. Спостерігається нудота, повторне блювання, біль в животі, рідке часте випорожнення із слизом чи кров’ю. Знижується артеріальний тиск, частішає або слабшає пульс, з’являється блідість, спрага, температура підвищується до 40°С, катастрофічно розвивається серцево-судинна недостатність, судоми м’язів, колапс і смерть. Долікарська допомога: негайно промити шлунок водою; багато пити теплої води, кефіру; викликати постійне блювання; пити вугілля-карболен; не їсти протягом двох діб і багато пити рідкого (чай, кава); зігрівати руки, ноги потерпілого грілками.


25.Особи організації зобов’язані
- розробляти комплексні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки
- розробляти і затверджувати положення інструкції, що діють в межах підприємства та здійснювати контроль за їх додержанням
- забезпечувати додержання протипожежних вимог стандартів, норм, правил
- організовувати навчання працівників правилам пожежної безпеки
- створювати у разі потреби відповідно до встановленого порядку підрозділи пожежної охорони та необхідне функціонування матеріально-технічної бази
- утримувати в справному стані засоби протипожежного захисту і зв’язку не допускати їх використання за призначенням
- проводити службові розслідування випадків пожеж

26.Статистична електрика –сукупність явищ що пов’язані з накопиченням вільних електричних зарядів на поверхні речовин матеріалів і обладнання.
Захист від електрики проводиться 3 способами
1- запобіганням виникнення і накопичення статичної електрики
2- прискорення стікання електричних зарядів з поверхонь до яких дотикається людина
3- нейтралізація вільних електричних зарядів
І- спосіб досягається такими методами
- заміна небезпечних технологій.
- зменшення швидкості руху рідин по трубопроводах.
- виготовлення матеріалів які труться з однакових речовин.
ІІ- спосіб досягається такими методами
- заземлення установок
- збільшення електропровідності матеріалів шляхом нанесення антистатиків
- збільшення відносної вологості повітря
ІІІ- спосіб досягається такими методами
- нейтралізацією зарядів шляхом здійснення процесу іонізації повітря
природна електрика
основним джерело природної електрики є блискавка. Одним із засобів захисту від неї є блискавковідвід. Цей пристрій сприймає удар і відводить струм в землю.
Блискавковідвід по конструкції буває
- стрижневі
- тросові
- сітчасті
за кількістю бувають (- одинарні, - подвійні, - багатократні).

27.Способи гасіння поділяють на 4 види
1- охолодження горючих речовин
- суцільними струменями води
- розпиленням
- перемішування горючих речовин
2- ізоляція горючих речовин
- шаром піни
- шаром продуктів вибуху
- утворення розривів в горючій речовині
- вогнегасними смугами
3- розбавлення повітря горючих речовин
- водяна пара
- негорючими газами
- тонко розпиленнями струменями води
4- спосіб хімічного гальмуванням
- вогнегасними порошками
- галогено-вулглеводні вогнегасники

28.НАВЧАННЯ З П?ТАНЬ ОП . Працівники під час прийняття на роботу і в процесі роботи повинні проходити за рахунок роботодавця інструктаж, навчання з питань охорони праці, з надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків і правил поведінки у разі виникнення аварії.
Працівники, зайняті на роботах з підвищеною небезпекою або там, де є потреба у професійному доборі, повинні щороку проходити за рахунок роботодавця спеціальне навчання і перевірку знань відповідних нормативно-правових актів з охорони праці.
Перелік робіт з підвищеною небезпекою затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з нагляду за охороною праці
Навчання та перевірку знань з ОП проводять СЛУЖБА КАДРІВ, або інші посадові особи які віддані наказу по підприємству. Працівники які працюють на роботах з підвищеною небезпекою проходять навчання і перевірку знань в спеціальних закладах які мають дозвіл та ліцензію на право проведення. Всі інші працівники проходять навчання безпосередньо на підприємствах. Посадові особи та спеціалісти що проводять навчання і перевірку знань до початку виконаних ними трудових обов’язків і періодично 1раз в 3 роки.
Вищі посадові особи та викладачі ОП проходять навчання в інституті 1раз на 5 років.

29.До первинних засобів пожежогасіння відносяться такі засоби які призначені для ліквідації невеликих пожеж, а також для їх гасіння на початковій стадії до приїзду пожарної. До первинних засобів належать вогнегасники, пожежний інвентар,, пожежні інструменти.
Вогнегасники поділяються
- переносні – до 20кг
- пересувні – 25л-100л
По виду речовини яка використовується в них
- хімічно та повітряно-пінні, - вуглекислотні, - порошкові , - хладонові.
До пожежного інвентарю відносять
- бочки з водою до 200л, - пожежні відра, - лопати, - покривала з негорючого теплоізоляційного полотна 2*2м.
До пожежного інструменту відносять
- гаки, - ломи, - сокири, - нірки, - багри
Контроль за виконання вимог пожеж безпеки проводять державні інспектори пожежного нагляду в разі виявлення порушень мають право:
1- притягти до адміністративної відповідальності посадових осіб, винних у порушені пожежних правил, норм, а також не виконанні приписів органів державного пожежного нагляду.
2- застосувати штрафні сансії до підприємств за порушення встановлених законодавчих правил пожежної безпеки у розмірі до 2% заробітної плати підприємства за місяць.

30.ЗАГАЛЬНІ ПР?Ч?Н? НЕЩАСН?Х В?ПАДКІВ
Всі причини нещасних випадків поділяють на 5 груп
1- ОРГАНІЗАЦІЙНІ
- не проведення інструктажів з ОП
- слабкий контроль з боку ОП за дотримання правил техніки безпеки на місцях роботи.
- не виконання заходів щодо охорони праці
2- ТЕХНІЧНІ
- не справність обладнання
- не досконалість конструкції
- відсутність захисного обладнання на обертових машинах
3- САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНІ
- недостатнє або надмірне освітлення
- підвищена вібрація та шум
- загазованість та запиленість
4- ПС?ХО-ФІЗІОЛОГІЧНІ
- монотонність праці
- хворобливий стан працівника
- необережність
- помилкові дії через перевтому
5- ЕКОНОМІЧНІ
- недостатня зарплата та не своєчасність виплати
- понадормовані роботи
- робота по сумісництву

31.Колективний договір — це будь-яка письмова угода про умови праці та найму, яка укладається, з одного боку, підприємцем, групою підприємців або однією чи декількома організаціями підприємців і, з іншого боку, однією або декількома представницькими організаціями трудящих або, при відсутності таких організацій, представниками самих трудящих, які належним чином обрані й уповноважені відповідно до законодавства України
Угода з охорони праці Забезпечувати працівників, які працюють в шкідливих умовах, спецхарчуванням, спецодягом, миючими засобами, засобами індивідуального захисту та інш., відповідно до умов праці та нормативних актів.
Термін виконання - на весь час дії колективного договору. Своєчасно здійснювати заміну зламаного інструменту та інвентарю.
Термін виконання - на весь час дії колективного договору
Ст. 2. Здійснювати фінансування заходів з охорони праці за рахунок бюджетних коштів, та коштів спеціального фонду державного бюджету отриманих університетом за надання платних послуг, згідно з законом України про охорону праці (ст.20).
2.1. Щорічно узгоджувати та затверджувати кошторис для фінансування заходів з охорони праці (до 1 травня поточного року).
Ст. 3. Доплати особам, які працюють у шкідливих і особливо шкідливих умовах праці здійснювати за рахунок фонду оплати праці у першочерговому порядку.
Ця угода чинна на весь час дії колективного договору, є його додатком і невід'ємною частиною.

32.РОСЛІДУВАННЯ НВ В?РОБН?ЧОГО ХАРАКТЕРУ
Працівник який виявив або потерпілий чи інша особа повинні негайно повідомити про це що сталось керівнику.
Керівник підрозділу зобовязенний
- надати медичну допомогу до прибуття швидкої
- зберегти обставини у такому вигляді у якому вони були на момент події
- негайно повідомити керівника підприємства
- доставка на транспорті організації
РОСЛІДУВАННЯ ПРОВОД?ТЬ У СКЛАДІ
1- голова – керівник служби ОП
2- члени – керівник підрозділу та представники профспілки
Комісія на протязі 3 діб повинна
1- опитати особу що постраждала, свідків
2- вияснення причин і обставин виникнення НВ
3- обстежити місце НВ і визначити осіб винних у порушені ОП
4 –скласти акт н-1, в 5-ти примірниках
5- розробити заходи попередження виникнення НВ

33.Безпечність виробничого процесу- це властивість виробничого процесу відповідати вимогам безпеки праці під час проведення його в умовах, установлених нормативною документацією. Виробничі процеси не повинні забруднювати навколишнє середовище викидами шкідливих та небезпечних речовин, а також спричинювати вибухи та пожежі.
Якщо в процесі проведення технологічного процесу проявляються первні небезпеки, то це, зазвичай, наслідки помилок, які були допущені ще на стадії його розробки та проектування. Тому при проектуванні, організації та проведенні технологічних процесів необхідно передбачити:-усунення безпосереднього контакту працівників з вихідними матеріалами, заготовками напівфабрикатами, готовою продукцією та відходами виробництва, які чинять на них небезпечний та шкідливий вплив.- До застосування комплексної механізації, автоматизації, та комп*ютеризації виробництва.-застосування засобів колективного захисту працівників.- своєчасне отримання інформації про виникнення небезпечних та шкідливих виробничих чинників на окремих технологічних операціях.- Своєчасне видалення та знешкодження відходів виробництва, які є джерелами небезпечних і шкідливих виробничих чинників.- забезпечення пожежно- та вихоне безпеки.

34.Пожежна охорона поділяється на 4 В?Д?
- державна, - відомча, - сільська, - добровільна
На промислових підприємствах з метою проведення заходів щодо запобігання пожежам та організації її гасіння створюють добровільні пожежні команди при кількості працюючих 50чол та більше. Це рішення приймається на загальних зборах трудового колективу. Основними завданнями пожеж є :
1- здійснення контролю за дотриманням протипожежних норм та правил.
2- запобіганням пожежам та нещасних випадків на них.
3- гасіння пожеж рятування людей, надання допомоги в ліквідації катастроф, аварій.

35.Небезпечні та шкідливі фактори поділяють на 4 групи
1- фізичні – все що оточує шум вібрація.
2- хімічні (- токсичні, - подразнюючі, - канцерогенні, - мутагенні, - сенсибілізуючі)
3- біологічні – ( - макроорганізми, - мікроорганізми)
4- психофізіологічні
Небезпечний виробничий фактор — виробничий фактор, дія якого за певних умов може призвести до травм або іншого раптового погіршення здоров’я працівника.
Наслідком дії несприятливих виробничих факторів може бути і професійне захворювання — патологічний стан людини, обумов; лений роботою і пов’язаний з надмірним напруженням організму або несприятливою дією шкідливих виробничих факторів.

36.Фактори, що сприяють вибуху котла, який працює під тиском:
1. Порушення технічних вимог експлуатації. Недотримання розрахункового тиску, наприклад, при псуванні запобіжних клапанів.
2. Зменшення кількості води в котлі до рівня, при якому стінки, що нагріваються полум'ям, перестають охолоджуватися водою і перегріваються. Це викликає їхню деформацію, зниження межі текучості матеріалу при підвищеній температурі.
3. Недоліки конструкції і порушення технології при виготовленні котла (невідповідність матеріалу, дефекти зварювання і т. п.).
4. Старіння матеріалу котла, місцеві ослаблення, корозія через багаторічну експлуатацію
Причини виникнення вибухів у компресорах обумовлюються такими факторами:
- наявністю горючого пилу, що осаджується у фільтрах;
- утворенням вибухонебезпечних сумішей з кисню повітря і продуктів розкладання мастил під впливом високих температур, що розвиваються в компресорах.
У більшості випадків причина таких аварійних ситуацій полягає в наступних технологічних і конструктивних похибках:
- впуск пари в автоклав при неповному закладанні зубів кришки у відповідні пази;
- несправність пристроїв блокування початку чи протікання технологічного процессу несправність контрольних приладів.

37.Нещасними випадками невиробничого характеру- не пов'язані з виконанням трудових обов'язків травми, у тому числі отримані внаслідок заподіяних тілесних ушкоджень іншою особою, отруєння, самогубства, опіки, обмороження, утоплення, ураження електричним струмом, блискавкою, травми, отримані внаслідок стихійного лиха, контакту з тваринами тощо (далі - нещасні випадки), які призвели до ушкодження здоров'я потерпілих.
Нещасні випадки підлягають розслідуванню відповідно до Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру.
Розслідуванню підлягають нещасні випадки, що сталися під час:
- прямування на роботу чи з роботи пішки, на громадському, власному або іншому транспортному засобі, що не належить підприємству, установі або організації (далі - організації);
- переміщення будь-якими видами транспорту (повітряним, залізничним, морським, автомобільним, електротранспортом, на канатній дорозі, фунікулері та ін.);
- виконання громадських обов'язків (рятування людей, захист власності, правопорядку, якщо це не входить до службових обов'язків);
- участі в громадських акціях (мітингах, демонстраціях, агітаційно-пропагандистській діяльності);
- участі у культурно-масових заходах, спортивних змаганнях;
- проведення культурних, спортивних та оздоровчих заходів, не пов'язаних з навчально-виховним процесом у навчальних закладах;
- використання газу у побуті;
- користування або контакту зі зброєю, боєприпасами та вибуховими матеріалами;
- виконання робіт у домашньому господарстві;
- використання побутової техніки;
- стихійного лиха;
- перебування в громадських місцях, закладах торгівлі, закладах лікувально-оздоровчого, культурно-освітнього та спортивно-розважального призначення та ін.
Нещасні випадки розслідуються незалежно від того, чи був потерпілий у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння.
На підставі результатів розслідування розробляються заходи щодо запобігання подібним випадкам, а також щодо вирішення питань соціального захисту потерпілих.

38.Закон України «Про пожежну безпеку» визначає загальні правові, економічні та соціальні основи забезпечення пожежної безпеки на території України, регулює відносини державних органів, юридичних і фізичних осіб у цій галузі незалежно від виду їх діяльності та форм власності.
Забезпечення пожежної безпеки є складовою частиною виробничої та іншої діяльності посадових осіб, працівників підприємств, установ, організацій та підприємців, всього населення України.
Допуск до роботи осіб, які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з питань пожежної безпеки, забороняється.
Пожежна охорона створюється з метою захисту життя і здоров'я громадян, приватної, колективної та державної власності від пожеж, підтримання належного рівня пожежної безпеки на об'єктах і в населених пунктах.
Основними завданнями пожежної охорони є:
- здійснення контролю за дотриманням протипожежних вимог;
- запобігання пожежам і нещасним випадкам на них;
- гасіння пожеж, рятування людей та надання допомоги в ліквідації наслідків аварій, катастроф і стихійного лиха.


39.РЕЄСТРАЦІЯ ОЮБЛІК ЗВІТНІСТЬ ПРО НВ
Всі НВ про які складають акти Н-1 реєструються на підприємстві в спеціальному журналі, власник повинен регламентувати і затвердити дані акти протягом доби після закінчення рослідування.
Затверджені акти розсилаються на протязі 3 діб
1- потерпілому, особі що представляла його інтереси
2- керівникові служби ОП
3- Керівникові підрозділу де стався НВ
4- профспілкові організації підприємства
5- регіональному представнику держнаглядохорон праці
Дані акти зберігаються на протязі 45 років


40.3- ПОВТОРН?Й
- на роботах з підвищеною небезпекою 1раз в 3 місяці
- на всіх інших видах робіт 1раз в 6 місяців
4- ПОЗАПЛАНОВ?
- при порушені правил ОП та техніки безпеки на робочих місцях
- при введенні в дію нового обладнання
- при змінні законодавчих актів
- при перерві роботи працівників більше ніж 30 календарних днів
5- ЦІЛЬОВ?Й
- при виконанні робіт при яких оформляється наряд-допуск, небезпечні роботи
- при виконанні робіт не передбачених трудовому договорі
- при ліквідації аварій
Вступний проводиться службою ОП а всі інші керівниками підрозділів, організацій

41.Методи аналізу травматизму
- статистичний
- монографічний
- економічний
- ергономічний
- прогностичний
СТАТЕСТ?ЧН?Й метод – базується на аналізі статистичної документації з травматизму, вихідними даними для аналізу є матеріали що містяться в акті Н-1. документи містять такі дані:
- к-ть НВ що викликали втрату непрацездатності
- к-ть днів непрацездатності викликані нещасних випадках на звітний період
- середня спискова чисельність працюючих на підприємстві
МОНОГРАФІЧН?Й метод – аналізу травматизму базується на аналізі небезпечних і шкідливих виробничих факторів , які властиві тому чи іншому елементу виробничого процесу. За цим методом поглиблено вивчають обставини НВ

42.Вплив світла на організм людини
Коли правильно розраховано і підібрано освітлення виробничих приміщень, очі працюючого протягом тривалого часу зберігають здатність добре розрізняти предмети і знаряддя праці. Такі умови освітлення сприяють зниженню виробничого травматизму і професійного захворювання очей.
Погане освітлення виробничої зони може призвести до погіршення якості виконуваних робіт.Погане освітлення виробничих територій може стати причиною багатьох важких і смертельних випадків, таких, як наїзд самохідних засобів механізації, що рухаються.
Природне освітлення має велике гігієнічне значення, що виявляється в значній тонізуючій дії на організм людини внаслідок того, що людина пристосовувався до такого освітлення. Тривала відсутність природного (сонячного) світла гнітюче діє на психіку людини. Санітарні норми передбачають обов'язкове безпосереднє природне освітлення виробничих, адміністративних, підсобних і побутових приміщень
Виробниче освітлення – це система заходів і пристроїв, що забезпечують сприятливу роботу зорового аналізатора людини та виключають шкідливий або небезпечний вплив світла на нього в процесі праці.
Погане освітлення робочих місць є однією з причин низької продуктивності праці. При недостатньому освітленні очі працюючого напружені, при цьому складно відрізнити оброблювані предмети, знижується темп роботи, погіршується загальний стан організму людини
Утомлюваність ока залежить від інтенсивності процесів, які проходять у ньому, - акомодації, конвергенції, адаптації

43.Повітряно-механічну піну одержують у спеціальних пінотвірних апаратах із використанням піноутворювачів (ПУ-1С, ПУ-ЗА, "САМ-ПО" та ін.). Розрізняють повітряно-механічну піну низької (до 20), середньої (20-200) та високої (понад 200) кратності. Повітряна піна, отримана піноутворювачем ПУ-1С та деякими іншими, придатна для гасіння деяких ЛЗР та ГР (спиртів, ацетону, ефірів та ін.).
Хімічна піна утворюється при взаємодії розчинів кислот і лугів у присутності піноутворювача. Вона складається з водяного розчину мінеральних солей, піноутворювача та бульбашок вуглекислого газу. Вартість хімічної піни вища, ніж повітряно-механічної, тому існує тенденція до скорочення використання хімічної піни при пожежогасінні. Під час гасіння пожеж піною покривають палаючі речовини, перешкоджаючи тим самим надходженню горючих газів і парів до осередку займання.
Порошкові вогнегасні засоби перешкоджають надходженню кисню до поверхні палаючого матеріалу. їх використовують для гасіння різних горючих речовин та матеріалів невеликої кількості, якщо не можна застосовувати інші вогнегасні засоби.
Для гасіння пожежі використовують такі засоби: розбавлення повітря негорючими газами до таких концентрацій кисню, що горіння припиняється; охолодження осередку горіння нижче температури горіння; механічний зрив полум'я струменем рідини або газу; зниження швидкості хімічної реакції, що протікає у полум'ї; створення умов вогнеперегородження, при яких полум'я поширюється через вузькі канали.

44.НАВЧАННЯ З П?ТАНЬ ОП
Навчання та перевірку знань з ОП проводять СЛУЖБА КАДРІВ, або інші посадові особи які віддані наказу по підприємству. Працівники які працюють на роботах з підвищеною небезпекою проходять навчання і перевірку знань в спеціальних закладах які мають дозвіл та ліцензію на право проведення. Всі інші працівники проходять навчання безпосередньо на підприємствах. Посадові особи та спеціалісти що проводять навчання і перевірку знань до початку виконаних ними трудових обов’язків і періодично 1раз в 3 роки.
Вищі посадові особи та викладачі ОП проходять навчання в інституті 1раз на 5 років. Контроль за дотриманням Типового положення про навчання з охорони праці здійснюють органи державного нагляду за охороною праці та служба охорони праці центральних та місцевих органів виконавчої влади.

45.До електротехнічного персоналу належать особи, які обслуговують і експлуатують електроустановки. В залежності від складності установок і вимог техніки безпеки персоналу встановлено 5 кваліфікаційних груп з електробезпеки:
1- належать особи, які не мають спеціальної електротехнічної освіти, але мають елементарну уяву про ступінь ураження струмом і заходи безпеки з ним.
2- особа повинна мати технічне знайомство з установками і чітко уявляти небезпеку уражень, вміти надати першу допомогу.
3- належать особи які повинні
- знати будову електроустановок
- вміти їх обслуговувати
- знати загальні правила техніки безпеки при роботі в установках до 100V та надавати першу допомогу
4- повинні знати знання в обсязі спеціального професійного училища і знати правила технічної експлуатації та правил техніки безпеки при експлуатації установок, знати схему та обладнання своєї дільниці, а також навчати персонал інших груп.
5- особи цієї групи повинні:
- знати всі схеми і обладнання дільниці
- знати правила техніки безпеки правила техніки експлуатації в спеціальних і загальних частинах.
- вміти організовувати безпечне виконання робіт в установках будь якої напруги
- вміти надавати першу допомогу.

46.1- ВСТУПН?Й
- при прийняті на роботу
- з студентами які проходять виробничу практику
- у разі екскурсії на підприємстві
- при вступі у навчальні заклади
2- ПЕРВ?НН?Й
- з новоприйнятими на роботу та відрядженими
- при переводі з одного підрозділу в інший
- з студентами учнями при початку проведення лабораторно-практичних робіт , які несуть небезпеку
Первинний інструктаж; проводиться до початку роботи
безпосередньо на робочому місці з працівником: — новоприйнятим (постійно чи тимчасово) на підприємство; — який переводиться з одного цеху виробництва до іншого; — який буде виконувати нову для нього роботу; — з відрядженим працівником, який бере безпосередню участь у виробничому процесі на підприємстві.
Вступний інструктаж проводиться в кабінеті охорони праці або
в приміщенні, що спеціально для цього обладнано, з використанням
сучасних технічних засобів навчання, навчальних та наочних посібників
за програмою, розробленою службою охорони праці з урахуванням
особливостей виробництва.
Первинний інструктаж провод. індивідуально чи з групою
осіб одного фаху за діючими на підприємстві інструкціями з охорони
праці відповідної до виконуваних робіт, а також з урахуванням вимог
орієнтовного переліку питань первинного інструктажу .
Вступний інструктаж проводиться на початку занять працівником
служби охорони праці, а за відсутності такого — особою, на яку наказом
керівника закладу освіти покладено ці обов'язки. Запис про проведення вступного
інструктажу робиться в журналі реєстрації вступного інструктажу, який
зберігається в службі охорони праці або в працівника, що відповідає за
проведення вступного інструктажу.

47Промислові підприємства, що виділяють газ, дим, пил, кіпоть, неприємні запахи, що створюють шум, не можна розташовувати до найближчого житлового району з підвітряної сторони; ці підприємства треба відокремлювати від житлових районів санітарно-захисними зонами (розривами).
Територія санітарно-захисної зони призначена для:
- забезпечення зниження рівня впливу до необхідних гігієнічних нормативів по усіх факторах впливу за її межами;
- створення санітарно-захисного барєра між територією підприємства (групи підприємств) і територією житлової забудови;
- організації додаткових озеленених площ, що забезпечують екранування, асиміляцію і фільтрацію забруднювачів атмосферного повітря і підвищення комфортності мікроклімату.
Рівень вмісту шкідливих домішок в атмосферному повітрі за межами санітарно-захисної, зони не повинен перевищувати гігієнічних нормативів, встановлених для атмосферного повітря населених місць.Санітарна характеристика виробничих процесів
І група. Виробничі процеси, які протікають при нормальних метеорологічних умовах і при відсутності шкідливих газів і пиловиділень:
ІІ група. Виробничі процеси, які протікають при несприятливих метеорологічних умовах чи пов’язані з виділенням пилу чи напруженою фізичною роботою
ІІІ група. Виробничі процеси з різко визначеними факторами шкідливостей і з забрудненням ними робочого одягу:
ІV група. Виробничі процеси які вимагають особливого режиму для забезпечення якості продукції:

48.Утоплення – смерть від гіпоксії, що виникає в результаті закриття дихальних шляхів рідиною, найчастіше водою.
Доставивши потопаючого на берег, приступають до надання першої допомоги, характер якої залежить від його стану. Якщо потерпілий знаходиться у свідомості, у нього задовільний пульс і дихання збережено, то достатньо укласти його на суху тверду поверхню таким чином, щоб голова була опущена низько, потім роздягнути, розтерти руками або сухим рушником. Бажано дати гаряче пиття (чай, кава, дорослим можна трохи алкоголю, наприклад 1-2 столові ложки горілки), закутати теплою ковдрою і дати відпочити.
Якщо потерпілий при вилученні з води знаходиться без свідомості, але у нього збережені задовільний пульс і дихання, то слід закинути його голову і висунути нижню щелепу, після чого укласти таким чином, щоб голова була опущена низько, потім своїм пальцем (краще обгорненим носовою хусткою) звільнити його ротову порожнину від мулу, тини і блювотних мас, насухо обтерти і зігріти.

50.Електричний струм, проходячи через тіло людини, зумовлює перетворення поглинутої організмом електричної енергії в інші види і спричиняє термічну, електролітичну, механічну і біологічну дію
Електролітична дія струму виявляється у розкладанні органічної рідини, в тому числі крові, яка є електролітом, та в порушенні її фізико-хімічного складу.
Механічна дія струму призводить до розриву тканин організму внаслідок електродинамічного ефекту, а також миттєвого вибухоподібного утворення пари з тканинної рідини і крові.
Електричний струм, протікаючи через тіло людини, виробляє термічне, електролітичне, біологічне, механічне та світлове вплив. Термічний вплив характеризується нагріванням шкіри, тканин аж до опіків. Електролітичне вплив полягає в електролітичному розкладанні рідин, у тому числі і крові. Біологічна дія електричного струму проявляється в порушенні біологічних процесів, що протікають в організмі людини, і супроводжується руйнуванням і порушенням тканин і судорожним скороченням м'язів.

50. Особливості впливу електричного струму на організм людини.
Електричний струм, проходячи через тіло людини, зумовлює перетворення поглинутої організмом електричної енергії в інші види і спричиняє термічну, електролітичну, механічну і біологічну дію.
Найбільш складною є біологічна дія, яка притаманна тільки живим організмам.
Термічний вплив електричного струму характеризується нагріванням тканин аж до опіків.Більше половини всіх електротравм становлять опіки. Вони важко піддаються лікуванню, тому що глибоко проникають у тканини організму. При проходженні через тіло людини електричного струму в тканинах виділяється тепло.
Електролітична дія струму виявляється у розкладанні органічної рідини, в тому числі крові, яка є електролітом, та в порушенні її фізико-хімічного складу.
Механічна дія струму призводить до розриву тканин організму внаслідок електродинамічного ефекту, а також миттєвого вибухоподібного утворення пари з тканинної рідини і крові.
Електротравми умовно поділяють на загальні і місцеві. До місцевих травм належать опіки, електричні знаки, електрометалізація шкіри, механічні пошкодження, а також електрофтальмія (запалення очей внаслідок впливу ультрафіолетових променів електричної дуги).
Електричний удар є порушення живих тканин організму проходить через нього електричним струмом, що супроводжується мимовільним скороченням м'язів. Поразка людини електричним струмом може відбутися при дотиках: до струмоведучих частин, що знаходяться під напругою; відключеним струмоведучих частин, на яких залишився заряд або з'явилося напруження у результаті випадкового включення; до металевих неструмоведучих частин електроустановок після переходу на них напруги зі струмовідних частин.

51.Шум – хаотичний склад різних по рівню і частоті звуків, які негативно впливають на організм людини.
Людина сприймає звукові коливання від 16-20000Гц.
Шум характеризується такими показниками:
- частотою коливань
- інтенсивністю
- звуковим тиском
Являється біологічним подразником на нервову систему, викликає головні болі, підвищення тиску, зниження гостроти зору, концентрації уваги ….
Викликає порушення діяльності шлунка серцевинної системи , призводить до захворювання слухового апарату.

Вібрація – механічні коливання пружних тіл з низькими частотами при великих амплітудах.
Негативно впливає на організм людини викликаючи віброхворобу. Основними проявами є порушення нервової та серцево-судинної системи, поява головного болю. Заморочення та зниження працездатності, порушення сну… місцеві вібрації малої інтенсивності поліпшують функціональний стан , прискорюють загоєння ран.

52.Дозволяється перевозити пасажирів у транспортному засобі обладнаному місцями для сидіння в кількості, що передбачена технічною х-кою так, щоб вони не заважали водієві керувати транспортним засобом і не обмежували оглядовість, відповідно до правил перевезення.
Водіям маршрутних транспортних засобів забороняється під час перевезення пасажирів розмовляти з ними, їсти, пити, палити, а також перевозити пасажирів і вантаж у кабіні, якщо вона відокремлена від салону.
Під час перевезення в автобусі, мікроавтобусі організованої групи дітей повинно бути не менше одного дорослого супровідника. При цьому спереду і ззаду обов'язково встановлюється згідно з вимогами підпункту "в" пункту 30.3 цих Правил розпізнавальний знак "Діти" .
Водію забороняється починати рух до повного зачинення дверей та відчиняти їх до зупинки транспортного засобу.
Забороняється перевозити:
а) пасажирів поза кабіною автомобіля (крім передбачених цими Правилами випадків перевезення пасажирів у кузові вантажного автомобіля з бортовою платформою або в кузові-фургоні, призначених для перевезення пасажирів), у кузові автомобіля-самоскида, трактора, інших самохідних машин, на вантажному причепі, напівпричепі, в причепі-дачі, в кузові вантажного мотоцикла;
б) дітей, зріст яких менше 145 см або тих, що не досягли 12-річного віку, - на передньому сидінні легкового автомобіля, мікроавтобуса (за відсутності спеціального дитячого сидіння) і на задньому сидінні мотоцикла;
в) дітей до 16-річного віку в кузові будь-якого вантажного автомобіля;
г) організовані групи дітей у темну пору доби.

53. Основи охорони праці» як наука виникла й сформувалася на стику наук про працю і людину.
Наука про охорону праці тісно пов’язана з іншими науками. Вона широко використовує найновіші досягнення науки і техніки, базується на теоретичних розробках з фізики, хімії, математики, електроніки, медицини, економіки тощо. Важливе місце в розробці питань охорони праці займають такі наукові дисципліни, як ергономіка, інженерна психологія і фізіологія праці, технічна естетика.
Завданнями охорони праці є також: знаходження оптимальних співвідношень між різними факторами виробничого середовища;впровадження норм гранично допустимих рівнів виробничих факторів, визначення ступеня шкідливості і небезпеки праці; розробка та планування заходів щодо поліпшення умов праці; забезпечення безпеки виконання робіт працівниками;
впровадження технічних засобів і заходів щодо боротьби з травматизмом і профзахворюваннями;розробка методів оцінки соціальної та економічної ефективності заходів з удосконалення умов і охорони праці.
Складається з 5 розділів
1- правові та організаційні питання з охорони праці
2- основи гігієни та виробничої санітарії
3- основи техніки безпеки
4- основи пожежної безпеки

54. Системи автоматичного пожежогасіння приводяться в дію пожежною автоматикою за об'єктивними показниками й забезпечують оперативне гасіння вогнища загоряння без участі людини.
Конструктивно автоматичні установки пожежогасіння складаються з резервуарів наповнених необхідною кількістю вогнегасної речовини, пристроїв керування й контролю, системи трубопроводів і насадок-розпилювачів. Кількість розпилювачів, довжини трубопроводів й обсяг ємностей для вогнегасної речовини визначаються ретельними розрахунками.Використовують спринклерні та дрен черні установки автоматичного гасіння. Автоматична установка складається
- джерела водопостачання, гідрант, пожежна водойма
- мережа труб для транспортування
- джерело подачі води
- зрошувачі.
Використовують також модульні установки, автоматичні установки малогабаритні одна з них є ПУМА – 12п. може загасити пожежу 50куб.м. а також модуль буран – 18куб.м.

55. Освітлення виробничих приміщень може бути природним, штучним і суміщеним. Освітлення суміщене, коли в світлий час доби недостатнє за нормами природне освітлення доповнюють штучним.
Природне освітлення має велике гігієнічне значення, яке полягає в сильній тонізуючій дії на організм людини.
Тривала відсутність природного (сонячного) світла гнітючого діє на психіку людини, сприяє розвитку почуття тривоги, знижує інтенсивність обміну речовин в організмі, послаблює реактивність організму, сприяє розвиткові короткозорості та втомлюваності. Тому санітарні норми передбачають обов’язкове природне освітлення усіх виробничих, адміністративних, підсобних і побутових приміщень, без якого можна обійтись тільки у виняткових випадках. Наприклад, у приміщеннях, де обслуговуючий персонал виробничим процесом (на складах, які розміщуються в підвалах тощо). У цих випадках влаштовують електричне освітлення.
Природне освітлення може бути боковим - крізь світлові прорізи в зовнішніх стінах; верхнім - крізь світлові ліхтарі в покрівлях, а також прорізи в місцях перепадів висот суміжних прильотів будівлі; комбінованим - крізь прорізи для бокового і верхнього освітлення.
Для створення раціонального освітлення необхідно нормувати рівень освітленості на робочих поверхнях. Однак таке нормування природного світла викликало б великі труднощі, тому що освітленість коливається в дуже широких межах і залежить від пори року, дня, хмарності, відбиваючих властивостей поверхні землі (сніг, трав’яний покрив, асфальт тощо).
Штучне освітлення виробничих ділянок і будівель може бути загальним, місцевим і комбінованим.

56.ДЖЕРЕЛА ШУМУ ТА ВІБРАЦІЇ
*Джерела виникнення шуму поділяють 4 види
1- аеродинамічні – виникає при русі повітряних мас
2- гідравлічний – виникає при русі води, рідинних мас.
3- механічний – виникає при роботі певних вузлів та деталей
4- електромагнітний - при роботі електромагнітних пристроїв

* за впливом на організм вибірці поділяють
1- загальні – впливає на весь організм
2- місцева – тільки на окремі органи
За джерелом виникнення поділяють на 3 види
1- транспортна – виникає при русі транспорту
2- транспортно-технічна – виникає пр. роботі механізмів, які виконують технологічні операції (бульдозер)
3- технологічна – виникають при роботі стаціонарних машин і механізмів

58.Захисне заземлення – це зумисне електричне з’єднання з землею металевих не струмопровідних частин, які можуть опинитись під напругою внаслідок пошкодження електричної ізоляції
Занулення – це зумисне з’єднання металевих частин електроустановки, які зазвичай не перебувають під напругою з нульовим захисним провідником
Заземлення і занулення не завжди гарантує безпеку людей від ураження струмом. Для захисту використовують захисне відключення.
Захисне відключення – це швидкодіючий захист, який забезпечує автоматичне відключення електроустановки при виникненні в ній небезпеки ураження людини струмом. Цей вид захисту спрацьовує за 0,1 – 0,05с, а занулення 0,2с і більше.
При такому нетривалому проходженні струму через тіло людини безпечним є навіть струм 500 – 650мА.
Захисне вимикання окремо чи сукупно з іншими засобами захисту виконує такі функції:
- захист при замиканні на землю або корпус обладнання;
- захист при появі небезпечних струмів витікання;
- захист при переході вищої напруги на сторону нижчої;
- автоматичний контроль кола захисного заземлення і занулення

59. Для управління роботою котлів і посудин що працюють під тиском вони мають мати: Прилади що запобігають підвищенню тиску, манометри, термометри, показники рівня води, запірно і регулювальну арматуру. Запобіжні клапани встановлюють на патрубках що приєднані до котла. Вони поділ.: важільно вантажні клапани- пристрій що працює, якщо котли підвищую тиск понад допустимий, пружинний запобіжнй клапан для випуску рідкого чи газоподібного палива в атмосферу при різкому підвищенні тиску. Випобухові запобіжні клапани розм.. в місцях які виключалиб можливість травмування персоналу. Манометри встан. На котлах для постійного слідкування за режимом їх роботи. Не допускаються користування манометрами, якщо вийшов його перевірки, якшо на манометрі відсутня пломба чи клеймо про здійсню перевірки, якщо розбите скло чи інше пошк. Що може вплинути на результат показів. Термометри встановлюють для забезп. Надійної роботи котлів при вході чи виході з котла. Допустима температура гарячої води позначається на шкалі термометра червоною рискою. Показчики рівня води встан. На котлах для постійного контролю за її рівнем. Шкала може бути проградуйована, на ній має бути вказано мінімально і максимальні рівні рідини в будь якій установці. Запірна арматура має мати маркування має вказуватися діаметр умовного проходу, матеріал з якого виготовленого вентель, умовний чи робочий тиск, температура середовища, напрям потоку середовища.
:

Network | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | () | | | | | | | | | | | | | | | | () | Assembler | Basic, VB | Pascal | , ++ |