шпаргалка

видпочинок соц...фыннанс...подпд

[ Назад ]

67. Недопускається на прийняття молодше 16 років, за згодою батьків 15 років. забороняється застосовувати працю молоді на важких роботах з шкідливими звичками небезпечними умовами праці підземних роботах підіймання в важких робіт, надурочних робіт у вихідні дні вихідний час приймається лише після щорічного медичного огляду. Щорічні відпустки надаються у зручний для них час 31 день. Відмова у прийняті на роботу забороняється. Звільнення моливе лише з дозволу вкомісії справах неповнолітніх.

68.Час відпочинку — це час, протягом якого працівник відповідно до законодавства та правил внутрішнього трудового розпорядку звільняється від виконання своїх трудових обов'язків. Види часу відпочинку Перерви протягом робочого дня, зміни Святкові в неробочі дні Щоденний відпочинок (міжзмінна перерва) Відпустка Вихідні дні (щотижневий відпочинок)69. Види дисциплінарних стягненьНа осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ за порушення службової дисципліни можуть накладатися такі види дисциплінарних стягнень:1) усне зауваження;2) зауваження; 3) догана 4) сувора догана;5) попередження про неповну посадову відповідність;6) звільнення з посади;7) пониження в спеціальному званні на один ступінь;8) звільнення з органів внутрішніх справ.

70. Забороняється застосування працi жiнок на важких роботах i на роботах iз шкiдливими або небезпечними умовами працi, а також на пiдземних роботах, крiм деяких пiдземних робiт (нефiзичних робiт або робiт по санiтарному та побутовому обслуговуванню). Забороняється також залучення жiнок до пiдiймання i перемiщення речей, маса яких перевищує встановленi для них граничнi норми. Залучення жiнок до робiт у нiчний час не допускається, за винятком тих галузей, де це викликається особливою необхiднiстю i дозволяється як тимчасовий захiд. Не допускається залучення до робiт у нiчний час, до надурочних робiт i робiт у вихiднi днi i направлення у вiдрядження вагiтних жiнок i жiнок, що мають дiтей вiком до трьох рокiв. Жiнки, що мають дiтей вiком вiд трьох до чотирнадцяти рокiв або дiтей-iнвалiдiв, не можуть залучатись до надурочних робiт або направлятись у вiдрядження без їх згоди.

71. Матеріальна відповідальність працівника, як один із видів юридичної відповідальності, становить собою обов’язок однієї сторони трудового договору (працівника) відшкодувати іншій стороні (власнику або уповноваженому ним органу) шкоду, заподіяну внаслідок винного, протиправного невиконання або неналежного виконання трудових обов’язків у встановленому законом розмірі й порядку. Законодавством визначено два види матеріальної відповідальності працівника, це:- обмежена матеріальна відповідальність;- повна матеріальна відповідальність.72. Соціальний захист поширюється, насамперед, на громадян України, які внаслідок похилого віку або хвороби самі не можуть забезпечити собі нормальні умови життя. Крім цього, у передбачених законом випадках, право на соціальний захист виникає і в інших громадян. Певні особливості має соціальний захист окремих категорій громадян: військовослужбовців, ветеранів війни і праці, потерпілих від аварії на Чорнобильській АЕС тощо. Названі права дістають свого розвитку в інших статтях Конституції України, що закріплюють право на охорону здоров’я, соціальне забезпечення тощо.Поряд із загальними заходами соціального захисту існують і надзвичайні. Прикладом останніх може бути Закон України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” від 28 лютого 1991 р.

73. Соціальне забезпечення (соціальний захист) — система суспільно-економічних заходів, спрямованих на матеріальне забезпечення населення від соціальних ризиків (хвороба, інвалідність, старість, втрата годувальника, безробіття, нещасний випадок на виробництві тощо). Основними видами соціального забезпечення є: — пенсійне забезпечення; — соціальне страхування; — допомога сім'ям з дітьми;— інші види соціальної допомоги; — утримання установ соціального забезпечення;— інші види. Обсяг коштів, які спрямовуються на соціальне забезпечення на¬селення, залежить від фінансових можливостей держави, які визначаються обсягом ВВП та науково-обґрунтованим оп¬тимальним обсягом фонду споживання. Основними джерелами фінансування соціального забезпе¬чення населення є соціальні та благо¬дійні, а також бюджетні фонди. Особливу роль у соціальному забезпеченні населен¬ня відіграють такі соціальні фонди: Пенсійний фонд України, Фонд соціального страхування, Фонд сприяння зайнятості населення, Фонд для здійснення заходів щодо ліквідації на¬слідків Чорнобильської катастрофи та інші.

74. Соціа́льне страхува́ння — фундаментальна основа державної системи соціального захисту населення, що уможливлює матеріальне забезпечення і підтримку непрацездатних громадян за рахунок фондів, сформованих працездатними членами суспільства. Загальнообов'язкове державне соціальне страхування — це система прав, обов'язків і гарантій, яка передбачає надання соціального захисту, що включає матеріальне забезпечення громадян у разі хвороби, повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом, за рахунок грошових фондів, що формуються шляхом сплати страхових внесків власником або уповноваженим ним органом (далі — роботодавець), громадянами, а також бюджетних та інших джерел, передбачених законом.

75. це пенсія, яка призначається громадянам, які працювали, тобто однією з умов призначення такої пенсії являється наявність трудового стажу. Кожен громадянин, що працює, знає, що при наступленні непрацездатності він не лишиться без грошової допомоги з боку держави у вигляді трудової пенсії. Тривалість суспільно-корисної діяльності – об’єктивний показник, який характеризує внесок людини. Таким чином, трудова пенсі, нероздільно зв’язана з працею.

76. Другий вид державної пенсії – це соціальна пенсія. Соціальними пенсіями користується незначна кількість осіб. Так, наприклад трудові пенсії одержує більше 95% пенсіонерів, соціальні – менше 5%. Соціальну пенсію можна визначити як щомісячні виплати з Пенсійного фонду, призначені непрацюючим, непрацездатним громадянам, які не мають права на трудову пенсію. Соціальні пенсії виокремлено у соціальний розділ Закону України “Про пенсійне забезпечення”, який містить лише 4 статті. Особи, які досягли пенсійного віку, а також інваліди ІІІ групи, які не мають права на трудову пенсію з поважних причин, мають право на соціальну пенсію в розмірі 50% мінімальної пенсії за віком. Цей закон передбачає різноманітність видів допомоги, які за метою їх надходження поділяються на дві групи.До першої групи належать допомоги, що виплачуються з метою компенсації втраченого з поважних причин заробітку впродовж нетривалого часу, в розмірі. Приблизно рівному втраченому заробітку (допомогами з тимчасової непрацездатності, з вагітності й пологів). До другої групи належить решта видів допомог, надаваних сім’ям додатково до основних джерел на утримання й виховання дітей. Розмір таких допомог зазвичай співвідноситься з розмірами мінімального заробітку, а визначається з урахуванням доходів сім’ї.

77. Цей Закон відповідно до Конституції України ( 254к/96-ВР )

встановлює гарантований державою рівень матеріальної підтримки

сімей з дітьми шляхом надання державної грошової допомоги з

урахуванням складу сім'ї, її доходів та віку дітей і спрямований

на забезпечення пріоритету державної допомоги сім'ям з дітьми у

загальній системі соціального захисту населення. громадяни України, в сім'ях яких виховуються та проживають неповнолітні діти, мають право на державну допомогу у випадках та на умовах, передбачених цим Законом та іншими законами України. Порядок призначення і виплати державної допомоги сім'ям з

дітьми ( 1751-2001-п ) та перелік документів, необхідних для

призначення допомоги за цим Законом, встановлюється Кабінетом

Міністрів України.

78. Держава згідно з Конституцією України гарантує всім громадянам реалізацію їх прав у галузі охорони здоров'я шляхом: 1) створення розгалуженої мережі закладів охорони здоров'я;2) організації і проведення системи державних і громадських заходів щодо охорони і зміцнення здоров'я;3) надання всім громадянам гарантованого рівня медико-санітарної допомоги в обсязі, що встановлюється Кабінетом Міністрів України;4) проведення державного і можливості проведення громадського контролю та нагляду в галузі охорони здоров'я;5) організації державної системи збору, обробки і аналізу соціальної, екологічної і спеціальної медичної статистичної інформації;6) встановлення відповідальності за порушення прав і законних інтересів громадян у галузі охорони здоров'я.Обов'язки громадян у галузі охорони здоров'яГромадяни України зобов'язані:а) піклуватися про своє здоров'я та здоров'я дітей, не шкодити здоров'ю інших громадян;б) у передбачених законодавством випадках проходити профілактичні медичні огляди і робити щеплення;в) надавати невідкладну допомогу іншим громадянам, які перебувають у загрозливому для їх життя і здоров'я стані;г) виконувати інші обов'язки, передбачені законодавством про охорону здоров'я.

79. фінансова система - це сукупність фінансових інститутів, кожний з яких сприяє утворенню та використанню відповідних централізованих та децентралізованих фондів коштів для здійснення фінансової діяльності держави, тобто діяльності з приводу мобілізації, розподілу та використання централізованих та децентралізованих фондів коштів для виконання завдань і функцій держави та органів місцевого самоврядування. фінансову систему можна розглядати як сукупність органів державної влади та місцевого самоврядування, які здійснюють у межах своєї компетенції керівництво фінансовою діяльністю держави та підприємств, установ, організацій, що беруть у ній участь. Фінансова система України як предмет дослідження фінансового права складається з таких основних ланок: державний бюджет та місцеві фінанси, фінанси державних підприємств, установ та організацій, спеціальні цільові фонди та кредит.

80. Податком називається грошові платежі які платники в точно встановленні строки повинні вносити до державного бюджету. Є 3 види податків: 1) податки з громадян визн. Від загального доходу за рік заробітна плата, він сплачується щомісячно 10%. 2) податки з підприємств юридичні особи є платниками декількох податків податок з прибутку, податок на додану вартістьстановить28% до вартості товарів, акцизний збір тютюн, горілка автомобілі телевізори. 3) земельний податок сплачують усі власники землі. Податок з власників транспортних засобів чим більший потужність двигуна тим більший податок. Контроль здійснюють органи податкової інспекції.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |