Hüpertasand ja selle normaalvektor


Hüpertasandiks afiinses ruumis A nim kõigi selliste punktide P(x1, x2,. . . , xn) hulka, mille koordinaadid x1, x2,. . . , xn rahuldavad lineaarset võrrandita1x1 + a2x2 + ... + anxn + b = 0,kus a1, . . . , an ja b on kindlad reaalarvud ning arvude a1, . . . , an seas on vähemalt üks arv erinev nullist. Käesolevat võrrandit nimetatakse hüpertasandi võrrandiks. Vektorit m = (a1, a2,. . . , an) nim tasandi normaalvektoriks


Skalaarkorrutise üldine definitsioon


Skalaarkorrutiseks vektorruumis V nimetatakse reeglit, mis igale kahele vektorile ,   V paneb vastavusse parajasti ühe reaalarvu, mida tähistatakse    ja nimetatakse vektorite  ja  skalaarkorrutiseks.

Tingimused:

1)    0

2)   = 0, kui  =  (nullvektor)

3)   =   (kommutatiivsus)

4) c( ) = (c)   =   (c) (homogeensus)

5)   ( + ) = (  ) + (  );

( +)   = (  ) + (  ) (distributiivsus)


Eukleidiline ruumPunkte ühendava vektori koordinaadid


Kui afiinses ruumis on antud punktid A(x1, x2,. . . , xn) ja B(y1, y2,. . . , yn), siis vektori AB koordinaatide saamiseks tuleb lõpp-punkti B koordinaatidest lahutada alguspunkti A koordinaadid: AB =( y1 - x1, y2 - x2,. . . , yn - xn).


Reeper ehk teljestik


Hulka T = {O; 1, . . . , n} = {O; B}, mis koosneb afiinse ruumi (V; P) mingist punktist O ja vektorruumi V baasivektoritest 1, . . . , n, nimetatakse afiinse ruumi (V, P) reeperiks ehk teljestikuks.

Piltlikult võib punkti O tõlgendada kui koordinaatteljestiku alguspunkti ja baasivektoreid 1, . . . , n kui telgede sihilisi ühikvektoreid.

Koordinaadid afiinses ruumis

Vektorit OP nim punkti P kohavektoriks vaadeldavas reeperis T = {O; B}. Punkti P koordinaatideks nim tema kohavektori  = OP koordinaate x1, . . . , xn ja sel korral tähistatakse P(x1, x2,. . . , xn).

Punkti koordinaadid sõltuvad teljestiku valikust. Erijuhul P = O on kohavektoriks nullvektor OO =  = (0; . . .; 0) ja seega teljestiku alguspunkti O koordinaadid on kõik nullid: O(0; 0; . . . ; 0).
Afiinne ruum


Afiinseks ruumiks nim paari A = (V; P), kus

1) V on vektorruum

2) P on mingi hulk, mille elemente nimetatakse punktideks,

ja vektorite hulk V ning punktide hulk P on seotud tingimustega:

1) igale kahele punktile A, B  P vastab parajasti üks vektor  = AB  V

2) iga punkti A  P ja vektori   V korral leidub parajasti üks punkt B  P nii, et  = AB (noolega)

3) iga kolme punkti A, B, C  P korral kehtib võrdus AB + BC = AC (nooltega)
Baaside omadusi


1) Vektorruumi V erinevad baasid sisaldavad ühepalju vektoreid. Vektorite arvu vektorruumi mis tahes baasis nim vektorruumi mõõtmeks ehk dimensiooniks, tähis dimV.

2) n-mõõtmelises vektorruumis iga n lineaarselt sõltumatut vektorit moodustavad selle ruumi baasi.

3) Vektorruumis iga lineaarselt sõltumatute vektorite hulk on täiendatav selle vektorruumi baasiks.


Baasi definitsioon


Mittetühja vektorite hulka B (B  V) nim vektorruumi V baasiks, kui

1) vektorite hulk B on lineaarselt sõltumatute vektorite hulk

2) iga vektor  vektorruumist V avaldub lineaarse kombinatsioonina hulka B kuuluvatest vektoritest.

Igas nullruumist erinevas vektorruumis leidub baas. Tasandil asuvate kõigi geomeetriliste vektorite vektorruumis moodustavad baasi iga kaks omavahel mittekollineaarset (mitteparalleelset) vektorit. Kuna omavahel mitteparalleelseid vektoreid võib valida antud vektorruumist lõpmatul erineval viisil, siis on ka erinevaid baase lõpmatu palju.
Vektorruumi defintsioon -


Mittetühja hulka V nim vektorruumiks, kui temas on antud kaks tehet ? liitmine ja skalaariga korrutamine nii, et on täidetud lineaarsete tehete vektoritega omadused (2.4). Vektorruumi V elemendid on vektorid. Nullvektoreid saab vektorruumis olla ainult üks.


Crameri teoreem


x = Dx / D y = Dy / D z = Dz / D

Kui 1) D = 0, on üks lahend

2) D = 0 ja Dx  0 (või Dy  0 või Dz  0), lahend puudub

3) D = Dx = Dy = Dz = 0, on lõpmatult palju lahendeid


Determinantide omadused


1) Maatriksite A ja AT determinantide väärtused langevad kokku, st determinandi väärtus ei muutu, kui tema read paigutada vastavateks veergudeks ja vastupidi.

2) Kui determinandil D = det A vahetada omavahel kaks rida (või veergu), siis saadud determinandi väärtus on ?D.

3) Kui determinandis kaks rida (või veergu) langevad omavahel kokku, siis selle determinandi väärtus võrdub nulliga.

4) Determinandi mis tahes rea (või veeru) arvudest võib ühise teguri tuua tegurina determinandi märgi ette. (Vt näide 5.12 lk. 59)

5) Kui determinandi mingi rea (veeru) arvud avalduvad kahe liidetava summana, siis determinant avaldub kahe determinandi summana. (Vt om 5.5 lk. 60)

6) Determinandi väärtus ei muutu, kui tema mingi rea (veeru) arvudele liita mingi arvu kordsed teise rea (veeru) arvud. (Vt näide 5.14 lk. 61)

7) Alamdeterminant Aij = (-1)i + j Mij, kus i ja j on vastavalt rea- ja veerunumber ning Mij determinant, mis tekib determinandist i-nda rea ja j-nda veeru kõrvaldamisel. (Vt näide 5.16 lk. 65)

8) Kui determinandi mingis reas või veerus on kõik arvud nullid, siis determinandi väärtus võrdub nulliga.

9) Ruutmaatriksi A = ||aij||  Rn  n determinandi |A| = D mis tahes reanumbrite i ja k korral kehtib võrdus

ai1Ak1 + ai2Ak2 + . . . + ainAkn = 1) D, kui i = k; või 2) 0, kui i  k,

kus Akj on determinandi D elemendi akj alamdeterminant. Samamoodi veerunumbrite korral:

a1jA1k + a2jA2k + . . . + anjAnk = 1) D, kui j = k; või 2) 0, kui j  k

Neid kahte valemit nim determinantide teooria põhivalemiteks. (Õpik lk 65)

10) Kui A ja B on ühte ja sama järku ruutmaatriksid, siis nende maatriksite korrutise AB determinant võrdub maatriksite A ja B determinantide korrutisega.

det(AB) = (detA)  (detB)


Ühikmaatriks - Ühikmaatriksiks nim. m-ndat järku ruutmaatriksit, mille peadiagonaalis on ühed, mujal aga nullid. Tähistatakse Em. (vt. def. 3.9 lk. 24)

Korrutamise omadused ja seos lineaarsete tehetega


1) Maatriksite korrutamine pole kommutatiivne, st leiduvad sellised maatriksid A ja B, et AB  BA.

2) Maatriksite korrutamine on assotsiatiivne: A(BC) = (AB)C

3) Liitmine ja korrutamine on seotud distributiivsusega, st

A(B + C) = AB + AC (A + B)C = AC + BC

4) Kui eksisteerib maatriksite korrutis AB, siis

a(AB) = (aA)B = A(aB)


Lineaarsete tehete omadused


1) A + B = B + A iga A, B  Rm  n korral (liitmise kommutatiivsus).

2) (A + B) + C = A + (B + C) iga A, B, C  Rm  n korral (liitmise assotsiatiivsus).

3) Leidub selline maatriks   Rm  n, et A +  =  + A = A iga A  Rm  n korral (nullmaatriksi olemasolu).

4) Iga maatriksi A  Rm  n jaoks leidub selline maatriks B  Rm  n, et A + B = B + A =  (vastandmaatriksi olemasolu).

5) (a + b)A = aA + bA iga a, b R ja A  Rm  n korral

6) a(A + B) = aA + aB iga a R ja A, B  Rm  n korral

7) (ab)A = a(bA) iga a, b R ja A  Rm  n korral

8) 1A = A iga A  Rm  n korral
Skalaarkorrutise omadused


(ruumis V = Rn) -

1.  ?   0 iga   V korral;  ?  = 0 parajasti siis, kui  = 

2.  ?  =  ?  iga ,   V korral (kommutatiivsus)

3.  ? ( + ) = ( ? ) + ( ? ) iga , ,   V korral (distributiivsus)

4. ( + ) ?  = ( ? ) + ( ? ) iga , ,   V korral (distributiivsus)

5. a( ? ) = (a) ?  =  ? (a) iga a = R ja ,   V korral


skalaarkorrutiseks nim. arvu


 ?  =  aibi = a1b1 + a2b2 + . . . + anbn.


n-mõõtmeline aritmeetiline ruum


- Kõigi n-mõõtmeliste aritmeetiliste vektorite hulka tähistame Rn ja teda nimetatakse n-mõõtmeliseks aritmeetiliseks ruumiks.


Aritmeetiline vektor


- n-mõõtmeliseks aritmeetiliseks vektoriks nimetatakse n arvu (a1; a2; . . . ; an) võetuna kindlas järjekorras.


Lineaarsete tehete omadused


1)  +  =  +  (kommutatiivsus)

2) ( + ) +  =  + ( + ) (liitmise assotsiatiivsus)

3) Leidub selline vektor   V, et  +  =  +  =  iga   V korral. (nullvektori olemasolu

4) Iga vektori   V jaoks leidub selline vektor   V , et  +  =  +  =  (vastandvektori olemasolu)

5) (a + b)  = a + b iga a, b  R ja   V korral

6) a( + ) = a + a iga a  R ja ,   V korral

7) (ab) = a(b) iga a, b  R ja   V korral

8) 1 =  iga   V korral


Kompleksarvu


z  0 avaldist nurga  ja arvu r abil nim tema trigonomeetriliseks kujuks: x = r * cos  , y = r * sin   z = x + yi = r (cos  + i sin )


Kompleksarvu trigonomeetriline kuju


- Reaalarvud x = x + 0i asuvad komplekstasandi esimesel koordinaatteljel, mida nim reaalteljeks, teist koordinaattelge nim imaginaarteljeks.


Kompleksarvu algebraline kuju


- Tähistades x = (x; 0) ja i = (0; 1), on iga kompleksarv z = (x; y) esitatav üheselt kujul z = x + yi, kusjuures i2 = -1.


Kompleksarv


on reaalarvude (x; y) järjestatud paar. Kui vaadata xy-teljestikus x-telge arvsirgena, siis iga reaalarv x on kujutav punktina (x; 0). Arvudeks muutuvad paarid (x; y) aga ikkagi siis, kui nendega on võimalik teostada tehteid, mis on omased arvudele.


Среднегодовая...в) на начало года, включая стоимость введенных в течение года #фондов;<С> - С какой...в) увеличение объема реализации;<П> - При каких...а) темпы роста основных производственных фондов опережают #темпы роста себестоимости продукции;- Основные...в) чистую продукцию;<О> - Оборотные...г) оборотные фонды и фонды обращения;- Наличная...в) среднегодовую стоимость основных фондов основного предприятия;<Н> - На какой...а) производство;<М> - Минимизация...г) минимизация себестоимости;- Коэффициент сменности...а) количества отработанных станко-смен за сутки к #среднегодовой стоимости нормы оборудования;>- Коэффициент загрузки оборудования...а) количества произведенной продукции к #количеству установленного оборудования;<КОЭФФ...> - Коэффициент загрузки оборотных...г) среднегодовую стоимость #оборотных средств;- Какой элемент производственных...д) покупные полуфабрикаты- Какой элемент оборотных...в) дебиторская задолженность;- Какой экономический...д) номенклатура продукции- Какой фактор...в) экономия на амортизационных отношениях;- Какой технико-экономический фактор... организации производства:а) #специализация производства;- Какой технико-экономический фактор... уровня производства:б) #совершенствование организации производства;- Какой показатель...характеризует прибыль:б) часть стоимости (цена) #прибавочного продукта, созданного трудом работников материального производства;- Какой показатель...образовании:в) себестоимость реализованной продукции;- Какой показатель...промышленности:б) рентабельность, рассчитанная по #себестоимости;рассчитанный по производственным фондам;- Какой показатель...предприятия:в) уровень рентабельности,- Какой показатель...цены:в) налог на добавленную стоимость;- Какой показатель...плате:г) отчисления на социальное страхование;- Какой показатель...уровня рентабельности:а) прибыль;- Какой показатель...НДС:в) условно-переменные затраты;- Какой показатель...средств:а) коэффициент сменности;- Какой показатель...балансовой рентабельности:д) выручка от подсобных #хозяйств, находящихся на балансе предприятия- Какой показатель...ресурсам:в) безвозвратные отходы;- Какой показатель...налога на прибыль:а) балансовая или валовая…;Какой косвенный...в) налог на имущество;г) налог на добавленную…;- Какой из экономических...в) объем производства кооперированных…;- Какой из фондов...в) фонд повышения профессионального мастерства;- Какой из факторов...запасов:г) повышение качества материала;- Какой из факторов...труда:а) интенсивность труда;- Какой из показателей...рентабельности:а) сокращение среднегодовой…- Какой из показателей...труда:б) трудоемкость;- Какой из показателей...показателем:г) стоимость произведенной продукции, #приходящаяся на одного среднесписочного…;- Какой из показателей...производства:д) номенклатура…;- Какой из показателей...чистой:д) себестоимость;- Какой из налогов...в) экологический налог;- Какой из источников...средств:г) бюджетное финансирование;- Какой из источников...кредита:а) прибыль;<КАКОЙ> - Какой из источников...фондов:в) бюджетные ассигнования;- Какое условие...б) обеспечение роста оптовых цен;- Какое производство...в) заработную плату;- Какое мероприятие...б) снижение фондоотдачи;- Какое из условий...в) увеличение количества изготовленных…;- Какое из...товаропроизводителю:в) увеличивать количество…;- Какое из...рентабельности:а) увеличение выработки;- Какое из...выработку:б) стоимость произведенной продукции, приходящаяся на #одного среднесписочного работника…;<КАКОЕ> - Какое из...прибыли:г) сокращение доли продукции…;- Какова цель...статьям:б) определение себестоимости единицы изделия;- Какова цель...элементам:а) определение себестоимости продукции…;<КАКОВА>- Какие элементы...а) заработная плата вспомогательных рабочих, ИТР, служащих, #МОП;- Какие стадии...в) товарную, производственную, денежную;- Какие расходы...г) кредиторская задолженность;- Какие показатели...амортизационных отчислениях:а) балансовая стоимость #оборудования;б) норма амортизации;- Какие показатели...количества оборотов:б) стоимость реализованной #продукции;г) стоимость оборотных фондов;- Какие показатели...одного оборота:б) количество календарных…;- Какие льготы...г) взносы на благотворительные цели;- Какие из…народнохозяйственным резервам:а) создание новых орудий и предметов #труда;г) рациональное размещение производства;- Какие из...отраслевым резервам:б) специализация;в) кооперирование;- Какие из...внутрипроизводственным резервам:д) эффективное использование #орудий труда;е) снижение затрат труда на производство единицы продукции- Какие затраты...текущим:г) затраты на оплату текущего запаса;- Какие затраты...прямым:д) износ инструмента- Какие виды износа...в) физический и моральный;<КАКИЕ> - Какие виды запасов...б) запасы неустановленного оборудования;- Какая характеристика...а) возможность возникновения потерь;при dass


наст вр.: подлеж, сказуемое, дасс, подлежащее, вт. члены, глаголпрош. вр.: подл, сказ, дасс, подлеж, сказуемое, второст сказуем.


смешанные(датив) предлоги
in an auf uber unter hinter neben zwichen vor
Akkusativ предлоги
durch fur ohne um gegend bis entlang
Dativ предлоги
mit nach aus zu von bei seit ausser entgegen
таблица
Ж.р М.р С.р Мн.ч

Nominativ( кто что) die der das die

Genetiv (Чей, чья) der des des der

Dativ (где) der dem dem den

Akkusativ(куда) die den das die


Образец письма
Lieber TimIch habe dir schon lange nicht mehr geschrieben, weil ich kaum Zeit finde. Der Dezember ist immer so stressig. Zurzeit bin ich noch fleissig am Weihnachtsgeschenke basteln. Die Uberraschung fur meine Oma habe ich schon fertig, aber das Geschenk meine Tante noch nicht. as schenkst du denn dieses Jahr deinen Verwandten? Hast du Geld gespart und kaufst du etwas, oder bastelst du? Vielleicht hast du mir noch eine tolle Idee fur meinen Opa. Meine Mutter hat mir versprochen, im neuen Jahr wieder deine Eltern zu besuchen. Das heisst, wir sehen uns dann ja bald wieder.

Ich wunsche dir schone Weihnachten, ein gutes neues Jahr und viele, viele Geschenke.

Bis bald und liebe Grusse

Dein Rolf


пример рассказа о себе
Ich möchte mich vorstellen. Mein Name ist Grizenko, mein Vorname ist Nikita.Ich bin 14 Jahre alt. Ich bin am 19 April 1996 in der Stadt Minussinsk geboren. Ich wohne in der Schirokow-Strasse 3. Ich gehe zur Schule №16. Ich lerne gut. Ich interessiere mich fur Geschichte und Deutsch. Ich treibe auch Sport: spiele Basketball, fussball. Ich schwimme noch gern. Meine Familie ist gross: das sind meine Eltern, meine Grosseltern und klein Bruder. Ich gehe in der griechisch-römischen Ringen. Ich habe auch gehen, um das Zentrum der deutschen Kultur. Das ist alle.
…schreiben Sie?


A. was


... Sie Zimmer frei ?


A. haben


Sagen Sie bitte, ..... Sie die Zeit für mich?


D. haben


Sie hat ...Schwester.


A. keine


Nein, wir sehen … Kinder.


C. keine


Sehen Sie die Kinder?…studiert er Englisch?


E. wie lange


... spielt er Klavier?


D. wie


... Schultasche liegt hier?


A. wessen


… Sie mit uns bitte!


C. singen


… Sie mich in Ruhe!


C. lassen


Sie haben ...Buch.


B. ein


Schenkst du ... Grosseltern eine Geschenk?


B. den


Перечислите основные структурные компоненты рабочей программы, назовите их порядок и ф-и

Рабочая программа учебной дисциплины - это основа содержания образования в ВУЗе, официальны кафедры, фиксирующий степень отражения требований ГОС в конкретной дисциплине.

Учебная программа дисциплины (курса) разрабатывается автором - преподавателем кафедры, преподавание дисциплины в соответствии с рабочим учебным планом.

Рабочая программа курса в концентрированном виде представляет все основные черты кура с основополагающим методическим документом. Функции: цели изучения курса, результат обучения по курсу, содержание курса, структуризацию учебного материала, формы и методики учебной деятельности, их соотношение, формы и методы диагностики и контроля достижения целей обучения.

В соответствии с выполняемыми функциями рабочая программа курса должна содец компоненты:

- Информация об авторе (авторах) курса.

- Требования к курсу. Основой являются требования ГОС профессионально-образовательных программ, требования к содержанию дополнительных профессиональных образовательных программ.

Структурные элементы рабочей программы:

. титульный лист (указываются: наименования ВУЗа, название дисциплины, специальность на которой она читается, шифр, курс, учебный план набора, форма обучения, общая трудоемкость дисциплины в часах, год разработки программы);

. пояснительная записка (основная цель курса; для кого предназначена программа; требования к усвоению содержания дисциплины - «иметь представления», «знать», «уметь», «владеть» - в данных терминах отражаются те знания, умения и навыки, которые должны быть сформированы у студентов по окончанию усвоения дисциплины; место дисциплины в профессиональной подготовке выпускника; принципы отбора содержания и организации учебного материала);

. структура и содержание дисциплины (дидактические единицы, тематический план в таблицах; указываются темы, разделы, общее количество часов, формы организации занятий (лекции, семинары, лабораторные, практические занятия и др.); содержание теоретических разделов дисциплины; методические разработки семинарских, лабораторных, практических занятий);

. программа самостоятельно-познавательной деятельности студента;

. формы итогового контроля - тесты, вопросы, зачеты, экзамены;

. учебно-методическое обеспечение дисциплины (основная и дополнительная литература; тематика курсовых работ-если предусмотрено; перечень ключевых понятий, слов, терминов).

Рецензирование рабочих программ выступает как необходимое требование для утверждения и принятия в качестве нормативного документа.Разработанные рабочие программы кафедры могут пройти внешнее рецензирование. Рецензирование проекта программы рекомендуется при разработке первой редакции программы и пересмотре программы с разработкой новой редакции. Рецензентами могут быть ведущие специалисты научно-исследовательских и других организаций по профилю дисциплины либо профессора (доценты) аналогичных по профилю других кафедр или вузов. Рецензент представляет свой отзыв в письменном виде и отражает в нем соответствие содержания программы требованиям государственного образовательного стандарта, современному уровню и тенденциям развития науки и производства; оценивает оптимальность содержания разделов, целесообразность распределения по видам занятий и трудоемкости в часах; вносит предложения по улучшению программы и дает заключение о возможности использования в учебном процессе.


Предложите план лекции по любой теме одной из психологических дисциплин и перечислите задачи, которые должен решать преподаватель психологии при подготовке к данной лекции.

Лекция представляет собой логическое изложение материала в соответствии с планом лекции, сообщается студентам в начале каждой лекции, и имеет законченную форму, т. е. содержит,который требуется довести до студентов.

Задачи, стоящие при подготовке к лекции:

Передача знаний студентам и формирование у них умений по применению полученных знаний,

Формулирование дидактических вопросов, решаемых в рамках изучения материала дисциплиной

Выявление междисциплинарных связей, которые имеет изучаемая дисциплина с другими дис^ учебного плана данной специальности.

Оценка знаний и умений, получаемых студентами при изучении как отдельных разделов, так и в целом, а также их роли и соотношения во всей структуре процесса обучения.

Предоставление студентам ссылок на информационно-справочную литературу для самс изучения ими материала дисциплины.

Воспитание студентов в форме непосредственного воздействия на аудиторию.


6. Основные виды, функции, требования, методические приемы организации лекций при


обучении психологии в ВУЗе.

Лекция– метод обучения, одна из основных форм организации учебного процесса, представляющая собой устное, монологическое, систематическое, последовательное изложение преподавателем учебного материала. Предшествует всем другим формам организации учебного процесса; позволяет оперативно актуализировать учебный материал курса.

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности студентов по овладению программным материалом учебной дисциплины.

Задачи лекции:

• обеспечивать формирование системы знаний по учебной дисциплине;

• учить умению аргументировано излагать научный материал;

• формировать профессиональный кругозор и общую культуру;

• отражать новые, еще не получившие освещения в учебниках и учебных пособиях, знания;

• оптимизировать все другие формы организации учебного процесса с позиций новейших достижений науки, техники, культуры и искусства.

Функции лекции:

• информационная – изложение системы знаний;

• мотивационная – формирование познавательного интереса к содержанию учебного предмета и профессиональной мотивации будущего специалиста;

• ориентировочная – обеспечение основы для дальнейшего усвоения учебного материала;

• воспитательная – формирование сознательного отношения к процессу обучения, стремления к самостоятельной работе и всестороннему овладению специальностью, развитие интереса к учебной дисциплине, содействие активизации мышления студентов.

Виды лекции.В практике работы вузов принято выделение следующих видов лекций:

1. По целевому назначению курса:

1.1. Лекции, составляющие вводные курсы

1.2. Лекции, составляющие общий систематический курс

1.2.1. Вступительные или вводные лекции

1.2.2. Основные лекции

1.2.3. Заключительные лекции

1.3. Лекции, составляющие обзорные курсы

1.4. Лекции, составляющие специальные курсы

2. По форме обучения:

Установочные лекции

Эпизодические (разовые) лекции

Обзорные лекции

3. По форме организации:

3.1. Информационная лекция

3.2. Проблемная лекция

3.3. Лекция – визуализация

3.4. Лекция – вдвоем

3.5. Лекция с заранее запланированными ошибками

3.6. Лекция – пресс- конференция

3.7. Лекция – дискуссия

3.8. Лекция – беседа

3.9. Лекция с применением обратной связи

3.10. Лекция с опорным конспектированием

Структура лекцииЭлементы лекции. К типичным структурным элементам лекции относятся: вступление, основная часть, заключение

Вступление – часть лекции, цель которой – заинтересовать и настроить аудиторию на восприятие учебного материала. В его состав входят:

• формулировка темы лекции, характеристика ее профессиональной значимости, новизны и степени изученности, цели лекции;

• изложение плана лекции, включающего наименования основных вопросов, подлежащих рассмотрению на лекции;

• характеристика рекомендуемой литературы, необходимой для организации самостоятельной работы студентов;

• ретроспекция- напоминание о вопросах, рассмотренных на прошлой лекции, связь их с новым материалом, указание на его роль, место и значение в данной дисциплине, а также в системе других наук.

Основная часть - изложение содержания лекции в строгом соответствии с предложенным планом. Включает раскрывающий тему лекции концептуальный и фактический материал, его анализ и оценку, различные способы аргументации и доказательства выдвигаемых теоретических положений. Определяется видом лекции.

Заключение – подведение общего итога лекции, обобщение материала, формулировка выводов по теме лекции; ответы на вопросы студентов.Критерии оценки качества лекции

Анализ качества лекции предполагает оценку содержания, методики чтения, организации лекции, руководства работой студентов на лекции, лекторских данных преподавателя, результативности лекции.

Критерии оценки содержания лекции:

• соответствие темы и содержания лекции тематическому плану и учебной программе курса;

• научность, соответствие современному уровню развития науки;

• точность используемой научной терминологии;

• информативность, раскрытие основных понятий темы; сочетание теоретического материала с конкретными примерами;

• реализация принципа органической связи теории с практикой, раскрытие практического значения излагаемых теоретических положений;

• реализация внутрипредметных и междисциплинарных связей;

• связь с профилем подготовки студентов, их будущей специальностью;

• соотношение содержания лекции с содержанием учебника (излагается материал, которого нет в учебнике; разъясняются особо сложные вопросы; дается задание самостоятельно проработать часть материала по учебнику; пересказывается учебник и т.п.).Критерии оценки методики чтения лекции:

• дидактическая обоснованность используемого вида лекции и соответствующих ему форм и методов изложения материала;

• структурированность содержания лекции: наличия плана, списка рекомендуемой литературы, вводной, основной и заключительной части лекции;

• акцентирование внимания аудитории на основных положениях и выводах лекции;

• рациональное сочетание методических приемов традиционной педагоги и новых методов обучения (проблемного, программного, контекстного, деятельностного и др.);

• логичность, доказательность и аргументированность изложения;

• ясность и доступность материала с учетом подготовленности обучаемых;

• соответствие темпов изложения возможностям его восприятия и ведения записей студентами;

• использование методов активизации мышления студентов;

• использование приемов закрепления информации (повторение, включение вопросов на проверку понимания, усвоения и т.п., подведение итогов в конце рассмотрения каждого вопроса, в конце всей лекции);

• использование записей на доске, наглядных пособий;

• использование раздаточного материала на лекции;

• использование технических средств обучения.Критерии оценки организации лекции:

• соответствие лекции учебному расписанию;

• четкость начала лекции (задержка во времени, вход лектора в аудиторию, приветствие, удачность первых фраз и т.п.);

• четкость окончания лекции (конец речи, прощание со студентами, время окончания лекции по отношению к звонку);

• посещение лекции студентами;

• дисциплина на лекции;

• рациональное распределение времени на лекции;

• соответствие аудитории, в которой проводиться лекция, современным нормам и требованиям (достаточная вместимость, возможность использования технических средств, оформление и т.п.);

• наличие необходимых средств наглядности и технических средств.Критерии оценки руководства работой студентов на лекции:

• осуществление контроля за ведением студентами конспекта лекций;

• оказание студентам помощи в ведении записи (акцентирование изложения материала лекции, выделение голосом, интонацией, темпом речи наиболее важной информации, использование пауз для записи таблиц, вычерчивания схем и т.п.);

• просмотр конспектов лекций студентов (до, во время, после лекции);

• использование приемов поддержания внимания и снятия усталости студентов на лекции (риторические вопросы, шутки, исторические экскурсы, рассказы из жизни замечательных людей, из опыта научно-исследовательской, творческой работы преподавателя и т.п.);

• разрешение задавать вопросы лектору (в ходе лекции или после нее);

• согласование сообщаемого на лекции материала с содержанием других видов аудиторной и самостоятельной работы студентов.Критерии оценки лекторских данных преподавателя:

• знание предмета;

• убежденность;

• эмоциональность, манера чтения (живая, увлекательная, монотонная, скучная);

• степень использования опорных материалов при чтении лекции (обращение к конспекту или тексту лекций, свободное владение материалом);

• культура речи;

• речевые данные, дикция;

• внешний вид;

• манера поведения, умение держаться перед аудиторией;

• контакт со студенческой аудиторией (хороший, недостаточный, отсутствует);

• отношение преподавателя к студентам (внимательное, ироническое, равнодушное и т.п.);Критерии оценки результативности лекции:

• степень реализации плана лекций (полная, частичная);

• степень полноты и точности рассмотрения основных вопросов, раскрытие темы лекции;

• информационно-познавательная ценность лекции;

• воспитательное воздействие лекции.


5.0сновные традиционные и активные методы обучения психологии

Различают две группы методов обучения: традиционные методы обучения и активные методы обучения. Они отличаются друг от друга, прежде всего, по своей задаче.

Традиционное обучение (или информационно-рецептивное, от лат. receptio - восприятие) форма информационно-рецептивного обучения, носящего репродуктивный характер, и направленная на передачу определенной суммы знаний, формирование навыков практической деятельности: лекция (рассказ), семинар (беседа), практические занятия, и т.п. Их результатом выступают «знания - описания» и навыки применять эти знания в типичных ситуациях.. направлены прежде всего на передачу определенной суммы знаний и формирование навыков практической деятельности. Они предполагают предоставление обучаемым готовых решений в качестве образца. Задача обучаемого выучить заданное и воспроизвести его при контроле. Конечно, и в решении этой задачи необходима активность обучаемых. Но эта активность по своей направленности и содержанию носит преимущественно репродуктивный характер.

Активные методы обучения (от лат. aktivus - деятельный), форма обучения, направленная на развитие у обучаемых самостоятельного мышления и способности квалифицированно решать нестандартные профессиональные задачи. Цель обучения - не просто знания, не умения и навыки решать профессиональные задачи, а умение мыслить, размышлять, осмысливать свои действия.

1по характеру учебно-познавательной деятельности обучаемых в усвоении ими изучаемого материала: Репродуктивные:

А)Объяснительно-иллюстративный метод (или информационно-рецептивный) - Учащиеся получают знания в "готовом" виде. Воспринимая и осмысливая факты, оценки, выводы, студенты остаются в рамках репродуктивного (воспроизводящего) мышления.

Б) Репродуктивный метод. К нему относят применение изученного на основе образца или правила. Деятельность обучаемых носит алгоритмический характер, т.е. выполняется по инструкциям, предписаниям, правилам в аналогичных, сходных с показанным образцом ситуациях.

Методы первой группы обогащают учащихся знаниями, умениями, навыками, формируют у них основные мыслительные операции но не гарантируют развития творческих способностей. Эта цель достигается продуктивными методами.

2. Продуктивные методы обучения

В) Метод проблемного изложения. педагог, прежде чем излагать материал, ставит проблему, формулирует познавательную задачу, а затем, раскрывая систему доказательств, сравнивая точки зрения, различные подходы, показывает способ решения поставленной задачи. Студенты как бы становятся свидетелями и соучастниками научного поиска.

Г) Частично-поисковый, или эвристический, метод. Заключается в организации активного поиска решения выдвинутых в обучении (или самостоятельно сформулированных) познавательных задач либо под руководством педагога, либо на основе эвристических программ и указаний. Процесс мышления приобретает продуктивный характер, но при этом поэтапно направляется и контролируется педагогом или самими учащимися на основе работы над программами (в том числе и компьютерными) и учебными пособиями.

Д) Исследовательский метод обучаемые самостоятельно изучают литературу, источники, ведут наблюдения и измерения и выполняют другие действия поискового характера. Инициатива, самостоятельность, творческий поиск проявляются в исследовательской деятельности наиболее полно.

102. Методы, направленные на первичное овладение знаниями.

В зависимости от степени активности учащихся в процессе обучения: информационно-развивающие (лекция, объяснение, рассказ, беседа), в которых преподаватель играет более активную роль, чем студенты. и проблемно-поисковые учебная дискуссия, эвристическая беседа, исследовательская работа,

Методы, способствующие закреплению и совершенствованию знаний, и овладению умениями и навыками.— на репродуктивные (пересказ - воспроизведение студентами учебного материала, выполнение упражнений по образцу, лабораторных работ по инструкции). Эти методы более ориентированы на запоминание и воспроизведение учебного материала, менее - на развитие творческого мышления, активизацию самостоятельной познавательной деятельности.и творчески-воспроизводящие(анализ ситуаций профессиональной деятельности, деловая игра)..

активные методы обучения: имитационные методы, базирующиеся на имитации профессиональной деятельности (коллективной или индивидульной), на игровые( деловые игры, дидактические или учебные игры, игровые ситуации и игровые приемы и процедуры, тренинги в активном режиме). Примером игровой ситуации можно считать дискуссионные занятия, проводимые в развернутом виде, с незапланированными выступлениями и оппонированием, когда заранее неизвестно кто и в каком качестве (докладчика, критика, провокатора) будет участвовать в обсуждении.и неигровые( анализ конкретных ситуаций, разбор деловой почты руководителя, действия по инструкции и т. д.и неимитационные (отсутствие модели изучаемого процесса или деятельности)-стажировку на рабочем месте, программированное обучение, проблемную лекцию, выпускную работу.
Перечислите требования к тестам закрытой формы и составьте вариант подобного теста на материале одной из тем по курсу «Общая психология» (5-6 заданий)Тест представляет собой систему заданий специфической формы, которая позволяет объективно оценивать уровень и структуру знаний студентов. Тестовое задание - это единица контрольного материала, сформулированная б виде утверждения или предложения с неизвестным и удовлетворяющая ряду требований. Главное достоинство тестовой проверки в ее скорости, основательности.

Требования:

3. Надежность контрольного задания - это его способность с достаточной для практики одинаковостью характеризовать, исследуемый в дидактических экспериментах, показатель.

3. Валидность (или адекватность целям проверки)

а) содержательная валидность теста, т.е. задание теста построено на основе только технических учебных элементах, которые изучались студентами и на той степени абстракции, на которой они излагались. По содержанию тест соответствует образовательному стандарту.

б) функциональная валидность теста, т.е. задания теста соответствуют выявленному уровню усвоения -уровню заданному образовательным стандартом.

3. Определенность - после прочтения заданий каждый учащийся понимает, » какие действия он должен выполнить, какие знания продемонстрировать.

3. Простота - формулировка заданий и ответы должны быть четкими и краткими.

3. Однозначность - задание должно иметь единственный правильный ответ - эталон.

3. Равнотрудность - при составлении тестов в нескольких вариантах равнотрудность определяется стабильностью результатов по вопросам во всех вариантах одного и того же задания.

Общедидактические требования к контролю знаний включают: систематичность, углубленность, всесторонность, объективность, индивидуализацию, гласность, дифференцируемость оценок.

Выделяется два типа тестов:

а) Закрытые, где есть готовые ответы: выбрать правильный ответ из 2,3,4,5 предоставленных альтернативных ответов, установление истинности, ложности, соответствия, установление последовательности.

б) Открытые: которые не имеют готовых ответов, их надо конструировать самостоятельно дополнить, закончить, составить.

Основным элементом тестовых заданий является инструкция, текст задания и ключ(ответ который находиться у преподавателя). Инструкция : должна быть чёткой, понятной для выполнения;

3. При формулировке теста задания необходимо придерживаться следующих методических советов:

- основной текст задания содержит не более 8-10 слов; 1

- каждый тест должен выражать одну идею, одну мысль;

- задания должны быть кратким, четкими, легко читаемыми, суждения выражены простоязычно, лучше иметь утвердительную, а не вопросительную форму;

- формулировка заданий не должна содержать двусмысленностей, а тем более ловушек;

- избегать таких слов как "иногда", "часто", "обычно" в правильных утверждениях и слов " всегда", "иногда", "невозможно" в неправильных;

- располагать тесты по возрастанию трудности;

- каждое задание и ответ формулировать так , чтобы верный ответ могли дать только те кто хорошо усвоил материал;

- задания сформулировать так чтобы ответы могли быть получены путем рассуждения, а число неверных ответов в первую очередь включать такие, которые являлись результатом типичных ошибок, допускаемых студентами;

- правильные ответы должны распределяться в случайном порядке;

- ответы на один вопрос не должны зависеть от ответов на другие вопросы;

- ответы не должны содержать подсказки, быть нелепыми.

- Тест должен включать разнообразные тестовые задания по форме, содержанию,степени сложности и количеству, и достаточно полно охватить материал проверяемой темы. '

- Тестовые задания должны быть равноуровневыми по степени сложности:

Уровень А - задания, расчитанные на усвоение основных понятий, на простое отображение материала, на уровне узнаваемости и воспроизведения;

Уровень Б - задания, требующие размышления, охватывают малый материал, выявляют умения Ьрименять знания в стандартных ситуациях;

Уровень В - задания, требующие творческого исполнения приобретенных знаний и позволяют выявить умения, применять знания в нестандартных ситуациях;

- Задание теста должно обеспечивать проверку знаний и умений на трех уровнях: узнавания и воспроизведения, применения в знакомой ситуации, применения в новой ситуации или творческого применения.

- Время на выполнение каждого задания определяется в зависимости от сложности: Уровень А - 2 - 3 минуты;Б-4-5 мин, В-9-10.


Проанализируйте предложенный вариант курсовой работы по психологическим дисциплинам с точки зрения методики выполнении


Критерии оценки реферативной части работы:

. объем изученной научной и учебной литературы по проблеме;

. полнота раскрытия основных аспектов темы в обзоре литературы;

. отбор материала, существенного для данной темы, отделение его от второстепенного;

. логичность и последовательность в раскрытии темы;

. аналитичность в изложении материала;

. умение сопоставить различные точки зрения;

способность к обобщению и формулировке выводов в обзоре научной литературы;

. стилистически правильное оформление научной мысли реферативного типа;

. грамотное оформление научного реферативного текста;

. правильное оформление научной работы.

Критерии оценки эмпирической части работы:

. правильная характеристика методического аппарата: актуальности, целей, задач, гипотез, новизны эмпирического исследования;

. адекватность методов и методик исследования задачам исследования; .

. объем проделанной работы по сбору эмпирического материала, который определяется количеством методик (и их трудоемкостью), а также численностью выборки испытуемых;

. полнота описания плана, организации и методов проведения исследования;

. полнота представления результатов исследования;

. представление методов количественной и качественной обработки данных исследования, использование методов математической обработки данных;

. убедительность аргументации и доказательность выводов исследования;

. полнота выводов исследования;

. качество интерпретации результатов исследования;

. правильное использование научной стилистики при описании эмпирического исследования и грамотное оформление научной работы.


РЕЦЕНЗИЯна рабочую программу по курсу «Психология семейных отношений»для студентов специальности 020400 - Психология. Составитель кпсхн., доцент кафедры психологии.

В пояснительной записке отмечено, что программа ориентирована на требования ГОС ВПО по специальности - Психология. В ней определены принципы построения курса, основные виды деятельности студентов, а также цели курса (как в теоретическом, так практическом) и предполагаемые результаты.
Материал курса представлен в тематическом плане, с разбивкой часов по видамзанятий, разделам и общим количеством часов.

Теоретическая часть содержания курса обширна, подробна и четко структурирована. О чрезвычайно серьезной аналитической работе автора свидетельствуют очень объемные списки дополнительной литературы, которая дана в целом по курсу и выделена по каждому разделу. Причем в этот список включены научные и научно-популярные работы в области психологии семейных отношений, учебные пособия и журнальные статьи из различных предметных областей знания: философии, культуры, социологии, религии, разных областей психологии через которые осуществляется интегрирование материала и выход на межпредметные связи.
Однако особую ценность представляет практический раздел программы, где автор, следуя, основным принципам и целям курса отходит от использования традиционной вопросно-ответной (один вопрос - один ответ) формы организации семинарских занятий. Автор использует форму, предполагающую обсуждение (вполне вероятно в форме дискуссии, продуктивного спора) системы вопросов в рамках темы, подготовка к занятию осуществляется на основе предварительной работы с источниками и знакомства с основными понятиями, а степень их усвоения проверяется в словарном диктанте.

При подготовке к лабораторным занятиям предусмотрено выполнение домашних заданий, что способствует систематизации познавательной деятельности студентов, требует творческого подхода, развивает мыслительную и аналитическую деятельность, самостоятельность и ответственность, формирует профессионально ценные умения и навыки.

В программе представлены темы рефератов, как формы текущего контроля, которые весьма разноплановы и позволяют более глубоко проработать различные проблемы психологии семейных отношений и вопросы к экзамену.

Возможно, целесообразно было бы включение в программу единого перечня основных понятий курса, а также упорядочения по алфавиту источников в списке основной литературы.

Старший преподаватель кафедры психологии МПСИ
Рабочая программа учебной дисциплины - это основа содержания образования в ВУЗе. С одной стороны, это официальный документ кафедры, хранящийся на кафедре, и определяющий научное содержание и методическое построение учебной дисциплины. С другой стороны, программа учебной дисциплины является рабочим документом преподавателя, на основе которого и осуществляется весь процесс обучения. Структурные элементы рабочей программы:


. титульный лист (указываются: наименования ВУЗа, название дисциплины, специальность на которой она читается, шифр, курс, учебный план набора, форма обучения, общая трудоемкость дисциплины в часах, год разработки программы);

. пояснительная записка (основная цель курса; для кого предназначена программа; требования к усвоению содержания дисциплины - «иметь представления», «знать», «уметь», «владеть» - в данных терминах отражаются те знания, умения и навыки, которые должны быть сформированы у студентов по окончанию усвоения дисциплины; место дисциплины в профессиональной подготовке выпускника; принципы отбора содержания и организации учебного материала);

. структура и содержание дисциплины (дидактические единицы, тематический план в таблицах; указываются темы, разделы, общее количество часов, формы организации занятий (лекции, семинары, лабораторные, практические занятия и др.); содержание теоретических разделов дисциплины; методические разработки семинарских, лабораторных, практических занятий);

. программа самостоятельно-познавательной деятельности студента;

. формы итогового контроля - тесты, вопросы, зачеты, экзамены;

. учебно-методическое обеспечение дисциплины (основная и дополнительная литература; тематика курсовых работ-если предусмотрено; перечень ключевых понятий, слов, терминов).

Рецензирование рабочих программ выступает как необходимое требование для утверждения и принятия в качестве нормативного документа.


Выделите задачи, виды и содержание самостоятельной работы студентов по одной из изученных


дисциплин Процесс обучения психологии кроме аудиторных занятий включает и самостоятельную работу студентов (срс). СРС - работа студентов, выполняемая по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия.

Задачи СРС: формирование интереса к познавательной деятельности, развитие познавательных способностей; овладение приемами процесса познания; углубление и расширение знаний.

Выполнение СРС предполагает использование опорных методических материалов', темы рефератов и дипломных работ, курсовых, контрольных; инструкции, методические указания для выполнения определенных видов работ. Условия успешного выполнения CP: мотивированность студентов; четкое определение сроков выполнения, объема работы и форм отчетности; консультационная помощь.

Виды ср: подготовка к семинарским, практическим, лабораторным занятиям, зачетам, экзаменам; выполнение рефератов, творческих заданий, курсовых работ и дипломных проектов; конспектирование первоисточников; аннотирование литературы; составление библиографических списков.

Функции ср закрепление знаний; расширение и углубление знаний по определенным темам; освоение умений использования знаний для решения прикладных задач; освоение умений психологического исследования; умение самопознания и саморазвития.

СРС формирует навыки самостоятельной и познавательной деятельности; способность принимать ответственность; способность находить выход из сложных и неоднозначных ситуаций; воспитывает самостоятельность, как личностную черту.

shpora.net